GRY-Online.pl --> Archiwum Forum

Urząd pracy...

25.01.2007
18:45
[1]

Debczak_Lebork [ Knaipenterroristen ]

Urząd pracy...

Co trzeba zaniesc do Urzędu Pracy żeby móc sie zarejestrować? Dowód osobisty i co jeszcze?

25.01.2007
18:48
[2]

mirencjum [ operator kursora ]

Dokumenty wymagane przy rejestracji: (§ 3 ust. 1 Roz. I).

1. Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości wraz z potwierdzeniem zameldowania
2. Świadectwo ukończenia ostatniej szkoły (uczelni) w oryginale
3. Świadectwa pracy z całego okresu zatrudnienia oraz wszystkie inne dokumenty niezbędne do ustalenia ewentualnych uprawnień - w oryginale
4. Legitymacja ubezpieczeniowa
5. Numer NIP
6. Książeczka wojskowa lub zaświadczenie z WKU

* W przypadku osób, które prowadziły własne działalności gospodarcze konieczne jest dostarczenie wszystkich decyzji o wykreśleniu z ewidencji tych działalności wraz z zaświadczeniami ZUS o okresach opłacania składek na ubezpieczenie społeczne
* Osoby, które pracowały w niepełnym wymiarze czasu pracy np.: 3/4 czy 1/2 etatu lub na umowę zlecenie muszą dostarczyć za każdy przepracowany miesiąc zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości zarobków i o odprowadzonych składkach ZUS (dot. okresów po 1 stycznia 1997r.-art.71 ust.1 ustawy)
* Osoby, które pobierały świadczenia ZUS (zasiłek chorobowy, zasiłek rehabilitacyjny, zasiłek macierzyński) po ustaniu zatrudnienia, muszą dostarczyć zaświadczenie z ZUS o okresie pobierania tego świadczenia z podstawą wymiaru lub zaświadczenie o okresie pobierania renty
* Osoby niepełnosprawne winny dostarczyć do rejestracji oprócz ww. dokumentów również orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez uprawniony organ (§ 3 ust. 2, Rozp. I).

© 2000-2022 GRY-OnLine S.A.