GRY-Online.pl --> Archiwum Forum

Ekonomia - pare pytan

28.12.2006
21:14
smile
[1]

hohner111 [ TransAm ]

Ekonomia - pare pytan

czy moglby mi ktos troszke pomoc? opracowuje punkty jakie mam sie nauczyc na egzamin i brakuje mi w notatkach i ksiazce odpowiedzi na kilka pytan (raczej krotko, pare zdan dluzszych, oczywiscie jesli sie da tylko pare zdan)

1. modele systemow gospodarczych
2. model funkcjonowania gospodarki rynkowej (nie mam pomyslu co ja mam napisac w tym punkcie do nauki...)
3. rownowaga czastkowa
4. koszty w krotkim okresie
5. interpretacja matematyczna i graficzna kosztow i utargow - tu racejmoze jakis link?
6. organizacja i rodzaje przedsiebiorstw
7. roznicowanie cen w monopolu

na tych 7 pytan nie znam odpowiedzi, reszte (czyli 42) opracowalem jakos a z tymi sie mecze i mecze, ale bez dobrek ksiazki ni ma bata, moze ktos poswieci chwile i pomoze?

28.12.2006
21:19
[2]

Zielona Żabka [ Let's rock! ]

poszukaj tutaj:

28.12.2006
21:44
smile
[3]

ksips [ Generał ]

Tak szczerze mówiąc pomógł bym ci z częścią zagadnień (technikum ekonomiczne) ale nie chce mi sie przepisywać. Tymczasem upne ci:D

28.12.2006
21:46
[4]

hohner111 [ TransAm ]

heeelp ;d ile chcesz od zagadnienia? ;)

28.12.2006
21:53
smile
[5]

artux [ Pretorianin ]

chodze do lp ekonomicznego nie wszystko jeszce miałem ale zdaje się ża na 1 i 2 to mam odpowiedź w zeszycie poszukam i moge ci wrzucić.

28.12.2006
21:54
[6]

hohner111 [ TransAm ]

bede dźwięczny, zawsze wiekszy % szansy ze zdam egzamin :D

28.12.2006
21:58
[7]

EG2006_43107114 [ Generał ]

Tu znajdziesz wszystko.:D

28.12.2006
21:58
[8]

ksips [ Generał ]

Dobra, przepisze ci o przedsiębiorstwach na podstawie książki do Ekonomiki Przedsiębiorstw.

Przdsiębiorstwo Państwowe - jest wyodrębniona ogranizacyjnie, ekonomicznie i prawnie jednostką gospodarczą utworzoną przez upoważniony do tego organ administracji państwowej. Ich działalność reguluje ustawa z dnia 25 września 1981r. (DzU z 2002r. nr. 112, poz. 981) wraz z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami. W hierarchi jednostek państwowych, przedsiębiorstwo państwowe jest najniższym szczeblem samodzielnie gospodarującym i wykonującym swe zadania oraz w pełni za to odpowiedzialnym. Z określenia PP wynikają szczególne cechy, do których zalicza się odrębność organizacyjną, terytorialną, ekonomiczną i prawną.

Odrębność organizacyjna oznacza, że dana jednostka tworzy całość wyodrębnioną pod względem terytorialno - organizacyjnym, ma własną strukturę organizacyjną, której graficznym wyrazem jest schemat organizacyjny przedsiębiorstwa. Odrębność organizacyjną wyróżnia się posiadaniem odrębnego zarządu i podporządkowaniem przedsiębiorstwa jednemu zwierzchnikowi, który pełni funkcje kierownicze wyłącznie w odniesieniu do załogi tego przedsiębiorstwa.Nie chce mi się więcej pisać, jutro dam skany :)

29.12.2006
01:15
smile
[9]

hohner111 [ TransAm ]

kspis moge Cie ucalowac? (jesli dasz skany ;))

29.12.2006
01:22
[10]

Paudyn [ Kwisatz Haderach ]

reszte (czyli 42) opracowalem jakos a z tymi sie mecze i mecze

Szok. U nas na roku każdy dostawał do opracowania jedno pytanie, a potem składało się to wszystko do kupy. Naprawdę nie możecie tego podzielić sensownie, aby rozłożyć cały wysiłek? :o)

29.12.2006
01:23
smile
[11]

DiabloManiak [ Karczemny Dymek ]

1System ekonomiczny (gospodarczy) jest to zbiór powszechnie obowiązujących norm prawnych oraz ogólnie akceptowanych zasad, regulujących postępowanie wszystkich uczestników procesu gospodarczego. Wyróżniamy dwa typy:
Systemy kompetytywne (konkurencyjne) – zwane też systemami gospodarki rynkowej, w których działania mających swobodę w podejmowaniu decyzji ekonomicznych uczestników procesu gospodarczego, regulowane są przez mechanizmy rynku: grę sił podaży, cen i popytu.
Systemy gospodarki regulowanej administracyjnie przez władze państwowe, nazywane też systemami gospodarki planowej. W systemach tych kierunki i rozmiary produkcji społecznej oraz sposoby jej podziału ustalane są w drodze administracyjnych decyzji organów władzy.

Łącząc kryteria własności środków produkcji i sposobu regulacji można wyznaczyć teoretycznie 4 modele systemów ekonomicznych:
1. indywidualistyczno – kompetytywny (kapitalizm rynkowy)
2. indywidualistyczno – planowy (gospodarka kapitalistyczna regulowana przez centralne planowanie)
3. kolektywistyczno – planowy (kolektywistyczna gospodarka zarządzana centralnie – realny socjalizm)
kolektywistyczno – kompetytywny (socjalizm rynkowy).

29.12.2006
01:26
[12]

DiabloManiak [ Karczemny Dymek ]

6. Rodzaje, formy i typy przedsiębiorstw

Typy przedsiębiorstw:
1. Ze względu na rodzaj działalności:
- przemysłowe,
- handlowe,
- budowlane,
- pośrednictwa finansowego,
- usługowe.
2. Ze względu na ilość zatrudnionych:
- małe (do 50 os.)
- średnie (51 – 500 os.)
- wielkie (pow. 500 os.)
3. Geograficzny obszar działalności:
- lokalne,
- krajowe,
- międzynarodowe.
4. Własność zaangażowanego kapitału:
- państwowe,
- komunalne,
- własności prywatnej,
- własności zagranicznej.
5. Sposób zintegrowania:
- zintegrowane (podstawowe zakłady zajmują się tym samym rodzajem działalności),
- zintegrowane pionowo (podstawowe zakłady zajmują się jedną z faz cyklu produkcyjnego),
- konglomeraty (poszczególne zakłady wytwarzają produkty nie mające ze sobą powiązania produkcyjnego).
6. Poziom technologiczny:
- małe przedsiębiorstwa o wysokim stopniu zmechanizowania i zautomatyzowania,
- duże przedsiębiorstwa również o wysokim stopniu zmechanizowania i zautomatyzowania gdzie wytwarzane są systemy informatyczne i rozwiązania rozwiązujące następującą alternatywę: skala produkcji, elastyczność linii produkcyjnych
Rodzaje i formy przedsiębiorstw:
Spółka cywilna
Spółka cywilna powstaje po zawarciu umowy między wspólnikami. Wspólnicy zobowiązują się do osiągnięcia wspólnego celu, którym może być zarówno jednorazowa czynność (np.: wspólna budowa domu czy wspól-ne dokonywanie zakupów u jednego producenta przez kilka sklepów), jak i działalność gospodarcza o charakterze ciągłym (wspólne prowadzenie skle-pu). Zawsze jednak w umowie przewiduje się korzyści materialne jakie od-niosą wszyscy wspólnicy. Choć nie jest konieczne, aby korzyści (zyski) osiągali wszyscy wspólnicy w takim samym stopniu, żaden ze wspólników nie może być pominięty przy podziale zysku. Umowa spółki cywilnej po-winna mieć charakter- pisemny. W umowie spółki cywilnej określa się także takie postanowienia, jak: czas trwania spółki, sprawy reprezentacji, rodzaj i wysokość wkładów majątkowych wnoszonych przez wspólników.
Spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej, dlatego też majątek spółki jest własnością wszystkich wspólników. Z tym także wiąże się odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki - wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki solidarnie całym swoim majątkiem. Tak jak każda osoba fizyczna prowa-dząca działalność gospodarczą spółka cywilna powinna zgłosić swoją działalność do ewidencji działalności gospodarczej. Sprawy spółki prowadzi każdy wspólnik, chyba że w umowie spółki lub w podjętej uchwale wspólnicy zdecydują o tynf, że powierzają prowadzenie spraw spółki jednemu lub kilku wspólnikom. Wyzna-czeni do prowadzenia spraw spółki wspólnicy nie otrzymują wynagrodzenia za wykonywaną pracę, mogą jedynie otrzymywać od pozostałych wspólników zwrot wydatków poniesionych w związku z prowadzeniem spółki.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością tworzona jest przez jedną lub więcej osób. Zawiązanie spółki możliwe jest po spełnieniu czterech ważnych czynności. Wykonywane one są przez wspólników lub wy-brany przez nich zarząd.
1. Wspólnicy spółki sporządzają umowę spółki, a jeżeli spółka utwo-rzona jest tylko przez jedną osoby w miejsce umowy spółki sporządzany jest dokument - akt założycielski. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialno-ścią jest ważna tylko wtedy, gdy sporządzona zostanie w formie aktu nota-rialnego~. Określa ona z reguły:
 nazwę, która powinna zawierać dodatek: "spółka z ograniczoną odpowie-dzialnością",
 siedzibę spółki.
 przedmiot działania - np.: działalność handlowa,
 czas trwania spółki, jeżeli została ona zawarta na czas określony,
 wysokość kapitału zakładowego i rozstrzygnięcie czy wspólnik może mieć jeden czy większą liczbę udziałów,
 liczbę i wysokość udziałów, jakie posiadają poszczególni wspólnicy.

2. Wspólnicy wnoszą do spółki kapitał zakładowy, który ma postać udziałów. Minimalny kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzial-nością jest określony w kodeksie handlowym i obecnie nie może być mniej-szy niż 4 tys. zł', a pojedynczy udział nie może być mniejszy niż 50 zł. Udziały mogą mieć taką samą wartość i wówczas wspólnicy mogą mieć ,je-den lub więcej udziałów, bądź też udziały mogą mieć różną wartość i wów-czas wspólnicy mają po jednym udziale. O tym czy wspólnicy będą mieli je-den czy więcej udziałów rozstrzygają oni sami w sporządzonej umowie. Wspólnicy mogą wnieść swój udział do spółki w postaci niepieniężnej. paki udział nazywa się aportem i może nim być, np. lokal sklepowy czy inne urządzenia sklepowe. Jeżeli wspólnik wnosi aport to w umowie spółki nale-ży zapisać jego nazwisko oraz wszystko to co wniósł on do spółki, a także liczbę i wysokość udziałów przyznanych w zamian za wniesiony aport.
3. W przeciwieństwie do spółki cywilnej - w spółce z ograniczoną od-powiedzialnością do prowadzenia spraw spółki i reprezentowania jej na ze-wnątrz upoważnione są ściśle określone organy spółki nazywane władzami spółki. Wybór władz spółki to kolejny krok poprzedzający rozpoczęcie działalności.
Zgromadzenie wspólników jest najwyższym organem spółki z ogra-niczoną odpowiedzialnością, który podejmuje najważniejsze dla spółki uchwały w sprawach, określonych z jednej strony w kodeksie handlowym, z drugiej zaś w umowie spółki czy akcie założycielskim. Uchwały podej-mowane są większością głosów w głosowaniu jawnym, choć w niektórych przypadkach, jak np. wybór członków do rady nadzorczej czy zarządu, stosuje się głosowanie tajne. Głosowanie tajne przeprowadza się także na wniosek przynajmniej jednego ze wspólników zwanych też udziałowcami. Kodeks handlowy przyjmuje zasadę, że jeden głos przypada na udział o wartości 10 zł, co oznacza, że jeżeli wspólnik posiada udziały w wysoko-ści 50 zł to oddany przez niego głos na walnym zgromadzeniu liczy się ja-ko ~ głosów. Wspólnicy mogą jednak w umowie spółki inaczej uregulo-wać tę sprawę. Uchwały zgromadzenia zapisywane są w książce protoko-łów, która udostępniana jest wszystkim wspólnikom na każde ich żądanie.
Zgromadzenie wspólników odbywa się z reguły w siedzibie spółki. Wspólnicy mogą wyrazić pisemną zgodę na jakieś postanowienie bądź też mogą wyrazić zgodę na pisemne głosowanie w jakiejś sprawie. Zgromadze-nie wspólników zwoływane jest przez zarząd spółki. Wspólnicy otrzymują zaproszenia wysłane listem poleconym na dwa tygodnie przed terminem zgromadzenia. W zaproszeniu podaje się nie tylko dokładny termin i miejsce spotkania, lecz także podaje się szczegółowy plan obrad.
W umowie spółki określa się: czy i jakie organy będą sprawować nad-zór nad działalnością spółki. Organami tymi może być: rada nadzorcza, ko-misja rewizyjna albo obie jednocześnie. Jeżeli jednak wspólników ,jest wię-cej niż 50, a kapitał spółki przekracza kwotę 25 tys. zł, spółka powinna po-wołać radę nadzorczą lub komisję rewizyjną. Powołanie jednej z nich może spowodować włączenie do umowy zapisu o ograniczeniu kontroli, dokony-wanej przez poszczególnych wspólników spółki.
Rada nadzorcza sprawuje nadzór i kontrolę nad spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Rada składa się z przynajmniej trzech członków, wy-bieranych na okres jednego roku (chyba, że umowa spółki zakłada inny okres funkcjonowania rady nadzorczej) przez zgromadzenie wspólników po-dejmujących uchwałę w tej sprawi ~ Członkowie rady mogą być odwołani w każdej chwili w wyniku podjęcia uchwały przez wspólników. Stały nadzór nad wszystkimi działaniami spółki powoduje, że rada nadzorcza ma prawo wglądu do wszystkich dokumentów spółki, a także prawo uzyskiwania wszelkiego rodzaju wyjaśnień zarówno od zarządu, jak i poszczególnych pracowników spółki. Wspólnicy mogą w umowie spółki zwiększyć upraw-nienia rady nadzorczej przyznając jej np.: prawo wyrażania zgody na niektó-re działania podejmowane przez zarząd.
Komisja rewizyjna składa się z trzech członków, powoływanych i od-woływanych w takim samym trybie jak członkowie rady nadzorczej. Zakres uprawnień komisji rewizyjnej jest węższy niż zakres uprawnieni rady nadzor-czej i dotyczy on przede wszystkim badania sprawozdań finansowych. Je-żeli jednak w spółce nie występuje rada nadzorcza to komisji rewizyjnej przyznaje się z reguły szerszy zakres uprawnień.
Zarówno rada nadzorcza jak i komisja rewizyjna podejmują swe uchwały większością głosów obecnych członków, pod warunkiem jednak, że wszyscy członkowie zastali zaproszeni na posiedzenie. Każde posiedzenie ,jest protokołowane.
Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków, wybiera-nych w zasadzie przez wspólników, którzy podejmują w tej sprawie stosow-ną uchwałę. Umowa spółki może jednak przewidywać inny tryb powoływa-nia członków zarządu, np.: przez radę nadzorczą czy grupę wspólników. Członkiem zarządu nie musi być żaden ze wspólników, nie może nim ,jednak być członek rady nadzorczej czy komisji rewizyjnej; oznaczałoby to bo-wiem, że wykonuje on nadzór nad swoimi działaniami. Zarząd spółki repre-zentuje spółkę na zewnątrz i prowadzi wszystkie jej sprawy. W przypadku wystąpienia rozbieżności między interesem własnym członka zarządu a inte-resem spółki, członek ten powinien wstrzymać się od głosu, czyli od udziału w rozstrzyganiu danej sprawy. Członkami zarządów, rad nadzorczych czy komisji rewizyjnych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością nie mogą być osoby, które zajmują kierownicze stanowiska państwowe". Członek zarządu nie może bez zezwolenia spółki prowadzić sprawy innego konkurencyjnego przedsiębiorstwa, nie może też być wspólnikiem innej spółki.
4. Zarząd spółki zgłasza fakt powstania spółki do rejestru handlowego. Rejestr handlowy, w którym ewidencjonuje się spółki prawa handlowego, może mieć różną postać, np. trwale oprawionej księgi czy wydruku kompu-terowego. Każda pozycja w rejestrze dotyczy ,jednego podmiotu gospo-darczego co oznacza, że każdy podmiot ma swój numer, który jest liczbę po-rządkową rejestru. Według liczby porządkowej rejestru gromadzone są tecz-ki, w których przechowywane są dokumenty dotyczące danej spółki. Tak więc z rejestru można uzyskać następujące informacje:
 nazwę spółki, miejsce jej siedziby i przedmiot działania,
 wysokość kapitału zakładowego,
 rozstrzygnięcia czy wspólnik może mieć jeden czy więcej udziałów, a także informacje o wniesieniu niepieniężnych wkładów, o ile takie zostały wniesione, . imiona i nazwiska członków zarządu,
 czas trwania spółki, jeżeli w umowie został on określony.
Do zgłoszenia spółki dołącza się umowę spółki, pisemne oświadczenie członków zarządu o tym iż wszystkie udziały zostały wpłacone, listę wspól-ników, zawierającą: imiona i nazwiska wspólników oraz liczbę i wysokość udziałów przez nich wniesionych. Zarząd zobowiązany jest do stałego uak-tualniania danych, zapisywanych w rejestrze. Po zarejestrowaniu spółka na-bywa osobowość prawną.
Liczba i wysokość udziałów wniesionych przez poszczególnych wspól-ników wiąże się ściśle z podziałem zysku; większy udział kapitału oznacza większy udział w zysku. Niektórym wspólnikom spółki z ograniczoną od-powiedzialnością mogą być przyznane, w umowie, szczególne korzyści, któ-re dotyczą m.in. większej liczby głosów na zebraniu wspólników lub też większej części zysku niż wynikałoby to z liczby czy wysokości wkładów.
Spółdzielnia
Spółdzielnia jest samodzielnym, samorządnym i dobrowolnym zrzesze-niem członków. Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą i działalność społeczno - wychowawczą, uwzględniając potrzeby zrzeszonych w spółdzielni członków. Spółdzielnia może być założona przez osoby fizyczne (ich liczba nie może być mniejsza niż dziesięć) lub osoby prawne (ich liczba nic może być mniejsza niż trzy).
Założyciele spółdzielni uchwalają statut spółdzielni czyli dokument, w którym określa się m.in.: nazwę spółdzielni, jej siedzibę, cel i przedmiot działania, wysokość wpisowego, prawa i obowiązki członków oraz zasady ich przyjmowania i wykreślania. Po uchwaleniu statutu założyciele spół-dzielni dokonują wyboru organów spółdzielni to jest: rady nadzorczej i za-rządu. Zarząd spółdzielni występuje do właściwego dla swojej siedziby sądu gospodarczego z wnioskiem o wpisanie do rejestr spółdzielni. Po wpisaniu spółdzielni do rejestru nabywa ona osobowość prawną.
Członkowie spółdzielni wnoszą do spółdzielni wpisowe oraz udziały, które stanowią kapitał własny spółdzielni. Za swoje zobowiązania spółdziel-nia odpowiada całym swoim majątkiem. Członkowie spółdzielni uczestniczą w pokrywaniu jej strat jedynie do wysokości zadeklarowanych udziałów.
Najwyższym organem spółdzielni jest walne zgromadzenie, które po-dejmuje najważniejsze decyzje dotyczące spółdzielni. Decyzje podejmowane są kolegialnie poprzez głosowanie demokratyczne - każdy członek spół-dzielni ma jeden głos bez względu na wysokość wniesionego do spółdzielni udziału. Walne zgromadzenie zwoływane, jest przez zarząd spółdzielni przy-najmniej raz w roku, a także na żądanie rady nadzorczej lub grupy członków, których liczba nie może być mniejsza niż jedna dziesiąta wszystkich człon-ków. W trakcie działalności spółdzielni rada nadzorcza i zarząd spółdzielni są wybierane przez walne zgromadzenie (zarząd spółdzielni może być wy-bierany przez radę nadzorczą).
Rada nadzorcza składa się z co najmniej trzech członków, wybiera-nych przez walne zgromadzenie spośród członków spółdzielni na czas okre-ślony w statucie spółdzielni. Rada nadzorcza sprawuje nadzór i kontrolę nad działalnością spółdzielni; kontroluje pracę zarządu i podejmuje uchwały w ważnych sprawach, jak np. zakup lub sprzedaż dużych obiektów stanowiących majątek spółdzielni.
Zarząd spółdzielni kieruje bieżącą działalnością spółdzielni, a także re-prezentuje spółdzielnię wobec jej otoczenia, czyli: dostawców, odbiorców, banków, instytucji ubezpieczeniowych i innych instytucji. Zarząd podejmuje także wszystkie te decyzje, które nie są zastrzeżone do podejmowania przez walne zgromadzenie lub radę nadzorczą. Zarząd składa się co najmniej z trzech członków, w tym prezesa i ,jego zastępcy. Zarząd wybierany .jest, w zależności od tego jak reguluje to statut, przez radę nadzorczą lub walne zgromadzenie.


Spółka akcyjna
Pierwszym krokiem warunkującym powstanie spółki akcyjnej jest spo-rządzenie i podpisanie przez założycieli, których musi być przynajmniej trzech, statut spółki. Statut to dokument posiadający formę aktu notarialnego, w któ-rym określa się: nazwę i siedzibę spółki, przedmiot jej działania, czas trwania, wysokość kapitału akcyjnego i informacje na temat akcji''-, imiona i nazwiska bądź nazwy i adresy założycieli, władze spółki. Spółka zostaje wpisana do re-jestru handlowego po czym nabywa ona osobowość prawną.
Kapitał akcyjny spółki nie może być mniejszy niż 100 tys. zł. Składa się on z akcji o tej samej wartości każda. Kapitał akcyjny, podobnie jak w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, może być pokryty wpłatami w gotówce bądź też wkładami niepieniężnymi czyli aportami. Wartość nomi-nalna akcji, tj. wartość zapisywana na akcji nie może być mniejsza niż 1,00 zł. Akcje mogą być imienne, to znaczy wystawiane na konkretne nazwisko, lub na okaziciela. Posiadacz akcji to akcjonariusz.
Akcjonariusze nie odpowiadają swoim osobistym majątkiem za zobo-wiązania spółki; ich odpowiedzialność ogranicza się jedynie do wysokości wniesionego kapitału. Akcjonariusze uczestniczą w podziale zysku, jaki wy-gospodarowała dana spółka akcyjna. Wysokość zysku przypadająca na jedną akcję jest w zasadzie taka sama. Wyjątek stanowią akcje uprzywilejowane, nadające ich posiadaczom ‹z reguły założycielom spółki) pewne specjalne uprawnienia, których nie mają inni akcjonariusze. Przywileje mogą dotyczyć m.in. prawa do większego zysku niż otrzymują właściciele akcji zwykłych, a także prawa głosu. W zasadzie na jedną akcję przypada jeden głos na wal-nym zgromadzeniu akcjonariuszy. Posiadacz akcji uprzywilejowanej może mieć prawo, zgodnie ze statutem spółki, do nie więcej niż pięciu głosów przypadających na jedną akcję.
Organami spółki akcyjnej są: walne zgromadzenie akcjonariuszy, rada nadzorcza lub komisja rewizyjna i zarząd. Walne zgromadzenie podejmuje decyzje w najważniejszych sprawach dotyczących spółki poprzez podejmowa-nie uchwał. Nadzór nad spółką akcyjną we wszystkich sprawach sprawuje ra-da nadzorcza lub komisja rewizyjna. Statut spółki może przewidywać istnie-nie tych dwóch organów jednocześnie. W ich skład wchodzi co najmniej 5 członków. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków, wybie-ranych przez walne zgromadzenie, chyba że statut stanowi inaczej.
Spółka jawna
Spółka jawna nie posiada osobowości prawnej, ale przepisy kodeksu handlowego nadają jej niektóre cechy osoby prawnej. Z jednej strony może spółka jawna zawierać umowy czy występować przed sądem jako strona, po-siada ona swój majątek, a więc posiada cechy osobowości prawnej, z drugiej zaś wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem. Tak jak inne spółki handlowe spółka jawna wpisywana jest do rejestru han-dlowego. Spółka jawna prowadzi działalność pod wspólną nazwą (firma). W nazwie spółki jawnej muszą być wymienione nazwiska wspólników lub przynajmniej nazwisko i pierwsza litera imienia jednego lub kilku wspólni-ków, a także słowa spółka jawna.
Wspólnicy spółki jawnej sporządzają na piśmie umowę, której warunki mogą być zmienione za zgodą wszystkich wspólników. Umowa spółki okre-śla wysokość wkładu wspólników. Wkład ten może mieć charakter pieniężny bądź niepieniężny. Wkładem może być też wykonywanie pracy na rzecz spółki. Spółka może być reprezentowana, zgodnie z umową spółki, przez ,jednego, kilku lub wszystkich wspólników. W spółce jawnej nie powołuje się organów spółki. Nie można też powierzyć prowadzenia spraw spółki osobie nie będącej wspólnikiem.
Spółka komandytowa
Jest to najmniej rozpowszechniona forma spółek, działających w Pol-sce. Najważniejszą cechą spółki komandytowej wyróżniającą ją od innych spółek jest to, że za zobowiązania spółki wobec jej wierzycieli odpowiada przynajmniej jeden wspólnik całym swoim majątkiem osobistym, a inni wspólnicy tylko do wysokości wniesionego wkładu.
Firma spółki komandytowej, czyli jej nazwa, składa się z nazwiska i imienia ‹lub co najmniej pierwszej litery imienia) jednego czy kilku wspól-ników odpowiadających za zobowiązania spółki całym majątkiem osobi-stym. W nazwie musi także znaleźć się dopisek spółka komandytowa.
Wspólnicy spółki komandytowej zawierają umowę spółki, która musi mieć postać aktu notarialnego. Spółka powstaje z chwilą wpisania do reje-stru handlowego.
Przedsiębiorstwo państwowe
Państwowe przedsiębiorstwo handlowe to samodzielna, samorządna i samofinansująca się jednostka organizacyjna, prowadząca działalność han-dlową, czyli działalność związaną z przemieszczaniem towarów od ich wy-twórców do odbiorców tj. konsumentów lub producentów, którzy nie będą ich odsprzedawać tylko wykorzystają je do swojej produkcji. Przedsiębior-stwo państwowe gospodaruje samodzielnie wydzieloną częścią mienia ogól-nonarodowego i ponosi odpowiedzialność majątkową za swoją działalności. Posiada osobowość prawną, którą uzyskuje po wpisaniu do rejestru przedsiębiorstw państwowych
Przedsiębiorstwa państwowe tworzone są przez organ założycielski, którym mogą być:
 naczelne oraz centralne organy administracji rządowej tj. Minister Prze-mysłu i Handlu lub inny minister czy kierownik urzędu centralnego;
 terenowe organy administracji rządowej, np. wojewoda.
Organ założycielski wyposaża przedsiębiorstwo państwowe w nie-zbędne do prowadzenia działalności gospodarczej środki materialne i finan-sowe. Organami przedsiębiorstwa państwowego są: dyrektor i organy samo-rządu załogi. Dyrektor przedsiębiorstwa kieruje działalnością przedsię-biorstwa i ponosi odpowiedzialność za wyniki ekonomiczne tego przedsię-biorstwa. Organami samorządu załogi są: ogólne zebranie pracowników i rada pracownicza.
Prowadzony w Polsce proces prywatyzacji przedsiębiorstw państwo-wych, polegający na przechodzeniu od własności państwowej do własności prywatnej, powoduje, że liczba państwowych przedsiębiorstw handlowych jest coraz mniejsza.
Spółka z udziałem podmiotów zagranicznych
Osobną grupę podmiotów gospodarczych stanowią spółki, których udziałowcami są podmioty zagraniczne, to jest osoby fizyczne zamiesz-kałe za granicą lub osoby prawne z siedzibą poza granicami kraju. Pod-mioty zagraniczne mogą tworzyć nowe spółki bądź też nabywać udziały (akcje) w spółkach już istniejących. Spółki z udziałem zagranicznym tzw. ,joint venture mają postać spółek z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółek akcyjnych. Generalnie są one traktowane jako podmioty polskie i to bez względu na wysokość kapitału wniesionego przez podmiot zagra-niczny. Powstanie spółki joint venture, czyli utworzenie nowej spółki lub nabycie przez podmiot zagraniczny udziałów spółki już istniejącej, nie wymaga, w zasadzie, udzielania przez polskie władze zgody na prowadze-nie działalności - wyjątek stanowią tu działania w zakresie przemysłu obronnego, świadczenie pomocy prawnej, czy pośrednictwo w zakresie obrotu nieruchomościami. Wyjątkiem jest także konieczność uzyskania zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Zezwolenie takie muszą zdobyć nie tyl-ko spółki joint venture ale także wszystkie inne podmioty gospodarcze.

29.12.2006
01:27
[13]

DiabloManiak [ Karczemny Dymek ]


2. Warunki konieczne istnienia gospodarki rynkowej

Gospodarka rynkowa, system gospodarczy, w którym alokacja zasobów czynników wytwórczych (pracy, ziemi i kapitału) pomiędzy alternatywne możliwości ich wykorzystania (dziedziny wytwarzania, konkretne produkty), a także podział wytworzonych produktów pomiędzy poszczególne jednostki dokonuje się głównie za pośrednictwem rynku, przy niewielkim wpływie państwa.
W gospodarce rynkowej decyzje dotyczące tego, co i w jakich ilościach będzie produkowane, w jaki sposób, tzn. przy użyciu jakich metod technicznych, oraz dla kogo (tak zwane kardynalne pytania ekonomii), podejmowane są przez suwerenne podmioty gospodarcze, kierujące się własnym interesem i postępujące zgodnie z zasadami racjonalności gospodarowania.
Skrajną postacią gospodarki rynkowej byłaby gospodarka wolnorynkowa, pozbawiona całkowicie wpływu państwa - taka jednak współcześnie nie istnieje. Podstawą gospodarki rynkowej jest prywatna własność czynników wytwórczych.

Gospodarka rynkowa – system gospodarki, w której istnieją rynki na wszystkie czynniki produkcji (ziemia, praca, kapitał), kadry kwalifikowane i na artykuły konsumpcyjne. W gospodarce rynkowej niezbędne dane do rachunku ekonomicznego pochodzą z rynku. Dane te, tj. informacje rynkowe kształtują się w wyniku procesów konkurencyjnych, jakie mają miejsce na rynku kapitałowym (narzędzia i przedmioty pracy), rynku siły roboczej oraz na rynku dóbr konsumpcyjnych. W wyniku działania praw popytu i podaży na rynkach tych kształtują się pieniężne ceny na wszystkie czynniki produkcji i przedmioty spożycia. Przybierają one formę cen, płacy roboczej, stopy procentowej, renty, służąc jako dane do rachunku ekonomicznego. Dane te mają charakter egzogeniczny w stosunku do podmiotów gospodarujących co oznacza, że mają one mały wpływ na kształtowanie się konkretnych cen stopy procentowej, płacy roboczej i in. i muszą się do nich dostosować. Kategorie te stanowią alternatywy wyboru dla prowadzących rachunek. Rachunek ekonomiczny w gospodarce rynkowej ma charakter realny, gdyż porównywane nakłady i efekty w wyrażeniu pieniężnym mają swoje ceny rynkowe. Stąd też producent może realnie ustalić i kalkulować koszty produkcji i rzeczywiste spodziewane utargi.

Gospodarka rynkowa jest przeciwnikiem gospodarki naturalnej. W gospodarce naturalnej grupa ludzi stanowi jednostki konsumpcyjne i produkcyjne wytwarzające samodzielnie wszystkie niezbędne do zaspokojenia potrzeb dobra. Specjalizacja gospodarki polegająca na wykorzystaniu przez ludzi szczególnych różnic w ich umiejętnościach, posiadanych zasobach i dzięki temu uzyskaniu rosnących korzyści doprowadziła do wyodrębnienia się gospodarstw domowych i przedsiębiorstw.
Skutkiem specjalizacji jest wymiana. Wymiana jest wiec po to aby dobra trafiły do tych podmiotów gospodarczych, które je najbardziej potrzebują. Wszystkie dobra będące przedmiotem wymiany nazywamy towarami.
Wymiana może mieć formę bezpośrednią lub pośrednia. Wymiana bezpośrednia charakterystyczna jest dla wczesnych form gospodarki rynkowej. Wymiana ta również nazywa się barterem i polega na wymianie jednego towaru na inny.
Wymiana pośrednia ma miejsce w rozwiniętej formie rynku i dokonuje się za pośrednictwem pieniądza. Pieniądz jest towarem powszechnie akceptowanym (tzn. uniwersalnym) i przyjmowanym w zamian za różne towary.
W wymianie występują dwie strony - sprzedawca i nabywca. Wymiana dochodzi do skutku jeżeli:
- sprzedawca zbywa towar bezpośrednio mu nie potrzebny w zamian za ekwiwalent (towar lub pieniądz), który przyniesie mu konkretna korzyść,
- nabywca przekazuje sprzedawcy ekwiwalent towaru, który przyniesie mu korzyść,
- nabywca i sprzedawca są zgodni co do ekwiwalentu towaru będącego przedmiotem wymiany,
- nabywca jest w stanie uiścić ustalony ekwiwalent.
W sensie obiektywnym wymiana jest ekwiwalentna. W sensie subiektywnym wymiana dochodzi do skutku ponieważ obie strony wymieniają to co jest dla nich mniej korzystne na to co przynosi im większe korzyści. Zrealizowanie wymiany polega na przeniesieniu wszelkich praw własności do danego towaru ze sprzedawcy na nabywcę. Czynność ta nazywamy transakcją rynkowa.

29.12.2006
01:28
smile
[14]

hohner111 [ TransAm ]

za kazdy wpis dziekuje bardzo bo nawet na wikipedii wszystkiego nie ma ;D

a co do tych prawie 50 pytan sa to zagadnienia do nauczenia sie na egzamin...ktory odbedzie sie 7 stycznia ;D a ja sie zaczynam uczyc...a oprocz tego mam jeszcze prawo (nie zaczalem) tez 7 stycznia i geografie...6 stycznia ;D mam na nauke czas do 1 bo potem do piatku w robocie wiec 0 nauki i odrazu na egzamy BRR...

DiabloManiak - o w pyte :| 0_o

29.12.2006
01:28
[15]

DiabloManiak [ Karczemny Dymek ]

ad 2. Rola państw w gospodarce rynkowej

Podstawą podejmowania decyzji w gospodarce rynkowej są informacje płynące z rynku: m.in. ceny dóbr i usług, ceny czynników wytwórczych, płace, stopy procentowe, stopy zysku, kursy papierów wartościowych, walut oraz oczekiwania podmiotów gospodarczych co do ich kształtowania się w przyszłości.
Decyzje te mogą być w pewnym stopniu modyfikowane przez państwo w związku z ustalaniem przez nie np. stóp podatkowych, nakładaniem (lub zmianą) ceł, ustalaniem minimalnych lub maksymalnych cen, minimalnych płac, ograniczaniem wahań kursów walutowych, kształtowaniem systemu ubezpieczeń, zakresu opieki socjalnej itp.
Państwo ustanawia prawa i przepisy szczegółowe – państwo kształtuje porządek prawny, z którego wynikają podstawowe zasady prawa własności i funkcjonowania rynków. Ponadto władze na wszystkich szczeblach regulują zachowania gospodarcze, ustalając szczegółowe zasady działania przedsiębiorstw. Regulacje obejmują zezwolenia lokacyjne (określają one sposób, w jaki można wykorzystywać grunty i miejsca, w których można lokalizować przedsiębiorstwa), przepisy związane ze zdrowiem i bezpieczeństwem itp.
Państwo kupuje i sprzedaje dobra i usługi – państwo kupuje i wytwarza wiele dóbr i usług, tj. obrona narodowa, oświata, parki i drogi, które dostarczane są przedsiębiorstwom i gospodarstwom domowym. Większość z nich jak obrona i oświata, jest dostarczana użytkownikom bez żadnej bezpośredniej opłaty. Niektóre dobra i usługi jak lokalne przejazdy autobusowe i publikacje rządowe, są bezpośrednio opłacane przez użytkowników.
Państwo dokonuje płatności transferowych – państwo finansuje zakupy dóbr oraz płatności transferowe, nakładając podatki i zaciągając pożyczki. Podatki zbierane na poziomie państwa, takie jak podatek dochodowy czy VAT, są zwykle uzupełniane przez podatki lokalne, których wysokość zależy od wartości majątku lub rozmiarów gospodarstwa domowego.
Państwo próbuje stabilizować gospodarkę – państwo często usiłuje wpływać na przebieg cyklu koniunkturalnego, który polega na wahaniach rozmiarów produkcji społecznej, czyli PKB, którym towarzyszą zmiany poziomu bezrobocia oraz stopy inflacji. Państwo może np. obniżyć podatki podczas recesji, bank centralny podczas recesji może zwiększać ilość pieniędzy. Kiedy stopa inflacji jest wysoka, bank centralny może zmniejszyć stopę wzrostu podaży pieniądza, w celu ograniczenia inflacji.
Państwo wpływa na alokację zasobów – wydając pieniądze i nakładając podatki państwo odgrywa istotna rolę w procesie alokacji zasobów w gospodarce. Państwo oddziałuje na alokację zasobów również pośredni przez podatki zawarte w cenach, wpływają one na poziom produkcji w poszczególnych dziedzinach. Np. opodatkowując papierosy rząd może ograniczyć ilość wypalanych papierosów i przez to poprawić stan zdrowia społeczeństwa.
Państwo powinno mieć na uwadze efekty zewnętrzne – np. zanieczyszczenie środowiska poprzez wprowadzenie nakazu poddawania przez przedsiębiorstwa własnych odpadów określonym działaniom przed pozbyciem się ich.
Państwo powinno rozwiązać kłopoty z informacją – jeżeli przedsiębiorstwa i konsumenci nie są dobrze poinformowani, mogą podejmować działania, które nie leż w ich interesie. Jeżeli decyzje są podejmowane na podstawie niepełnych informacji – rynki nie będą działać prawidłowo. Informacja powinna również chronić konsumenta przed oszukaniem ich przez nieuczciwe firmy itp.
Państwo powinno mieć pod kontrolą monopole – państwo interweniuje za pomocą przepisów o ochronie konkurencji, których celem jest jej ożywienie, a także zapobieganie monopolizacji i innym praktykom służącym kontroli podaży.
Państwo powinno zapewnić redystrybucję dochodów i dobra społecznie pożądane – działanie prywatnych rynków może doprowadzić do różnych wariantów podziału bogactwa w społeczeństwie. Państwo może uznać, że trzeba zmienić ten podział, opodatkowując jednych i dając pieniądze drugim. Państwo interesuje się nie tylko podziałem dochodu, lecz także konsumpcją pewnych dóbr i usług społecznie pożądanych, o których społeczeństwo sądzi, że powinny być konsumowane przez ludzi bez względu na poziom ich dochodów.
Decyzje państwa powinny odzwierciedlać cele społeczeństwa – demokratyczne społeczeństwo wybiera prawodawców, którzy wykonują decyzje wykonywane następnie przez urzędników pod nadzorem rządu.

29.12.2006
01:32
[16]

DiabloManiak [ Karczemny Dymek ]

7. Konkurencja monopolistyczna – Jest to jedna ze struktury rynku wyróżniona ze względu na możliwośc kształtowania ceny (inne to konkurencja doskonała, oligopol, monopol);
rynek ma postać konkurencji monopolistycznej, jeżeli występuje na nim ograniczona liczba producentów (znacznie mniejsza niż przy konkurencji doskonałej, ale wyraźnie większa niż przy oligopolu) i wielka liczba kupujących. Konkurencja monopolistyczna występuje między dostawcami wytwarzającymi zróżnicowane produkty i stojącymi przed wysoce elastycznymi krzywymi popytu, więc zmiana rozmiarów produkcji ma wpływ na poziom ceny. Tylko w konkurencji monopolistycznej istnieje konkurencja cenowa. Każdy produkt w tej konkurencji ma określone cechy, których nie ma inny. Producent ma ograniczona kontrolę nad ceną. Konkurencja odbywa się głównie na poziomie reklamy, promocji. Wejście na rynek nie jest łatwe, potrzebny jest duży kapitał do promocji. Obecnie polega on na doskonaleniu wyrobów, różnicowaniu wyglądu, sprawności obsługi, napraw.

29.12.2006
01:34
[17]

hohner111 [ TransAm ]

dziekuje dziekuje dziekuje, nie przeczytalem jeszcze i nie przeczytam bo padam, ale dziekuje, od jutra nauki :D

29.12.2006
01:35
smile
[18]

DiabloManiak [ Karczemny Dymek ]

hohner111 na wiecej pytan nie mam odpowiedzi po wlasnych notatkach siedzacych w kompie ;)
moze trosszke ci pomoze ;)
Zostalo ci jeszcze 3/4/5 ;) tylko :)

chciales pomocy to masz :D

29.12.2006
20:24
[19]

ksips [ Generał ]

Oto obiecane skany, ze 2 razy się chyba pojedyńcze zdjęcie zdublowało.

29.12.2006
22:01
[20]

ksips [ Generał ]

Może być?

31.12.2006
22:17
smile
[21]

ksips [ Generał ]

UP^

© 2000-2021 GRY-OnLine S.A.