GRY-Online.pl --> Archiwum Forum

"dyscyplina budżetowa" - potrzebuje min. 4 strony na ten temat

10.05.2006
21:43
[1]

John_Kruger [ Baron ]

"dyscyplina budżetowa" - potrzebuje min. 4 strony na ten temat

potrzebuje dla kolezanki znalesc (bo ona nie ma nic na ten temat) cos na temat dyscypliny budzetowej, sam niewiele moge znalesc, czy ma ktoś na kompie na ten temat cos? bylbym wdzieczny

10.05.2006
21:47
[2]

Tomus665 [ Legend ]

Rozdział II
Dyscyplina budżetowa
Artykuł 18
Przestrzeganie górnej granicy
1. W żadnej chwili procedury budżetowej i wykonywania budżetu, środki związane z wydatkami ERFG nie mogą przekroczyć kwoty netto, o której mowa w art. 12 ust. 3.
Wszystkie akty prawne proponowane przez Komisję lub, o których zadecydowała Rada lub Komisja oraz mające wpływ na budżet ERFG przestrzegają kwoty netto, o której mowa w art. 12 ust.3.
2. Jeżeli dla Państwa Członkowskiego górna granica wydatków rolnych jest ustalona przepisami wspólnotowymi w euro, wydatki te są zwracane w granicach ustalonych w euro i dostosowywane w określonym przypadku do konsekwencji ewentualnego zastosowania art. 11 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003.
Krajowe granice wysokości płatności bezpośrednich ustalane prawodawstwem wspólnotowym, w tym te, ustalone w art. 41 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, skorygowane o procenty przewidziane w art. 10 ust. 1 powyższego rozporządzenia, są traktowane jako granice finansowe w euro.
4. Jeżeli 30 czerwca danego roku Rada nie ustaliła dostosowań, o których mowa w art. 11 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, Komisja ustala te dostosowania zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 41 ust. 3 i niezwłocznie informuje o nich Radę.

Artykuł 19
Procedura dyscypliny budżetowej
1. Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, razem ze wstępnym projektem budżetu na rok budżetowy N, prognozy na lata N - 1, N oraz N + 1. Równocześnie przedstawia też analizę odchyleń stwierdzonych pomiędzy początkowymi prognozami, a rzeczywistymi wydatkami w latach N - 2, oraz N - 3.
2. Jeżeli podczas opracowywania wstępnego projektu budżetu na rok budżetowy N okaże się, że kwota netto, o której mowa w art. 12 ust. 3 na rok N może zostać przekroczona, Komisja przedstawia Radzie konieczne działania, w szczególności te, związane ze stosowaniem art. 11 ust. 2 Rozporządzenia (WE) nr 1782/2003.

3. Zawsze, kiedy Komisja oceni, że występuje ryzyko przekroczenia kwoty netto, o której mowa w art. 12 ust. 3, oraz że w ramach swoich kompetencji nie ma możliwości podjęcia wystarczających działań na rzecz poprawy sytuacji, przedstawia Radzie inne działania mające na celu przestrzeganie tej kwoty.
Rada decyduje o tych działaniach zgodnie z procedurą przewidzianą w artykule 37 traktatu, w terminie dwóch miesięcy od otrzymania propozycji Komisji. Parlament Europejski wydaje swoją opinię w czasie pozwalającym Radzie na zapoznanie się z nią i wydanie decyzji w oznaczonym terminie.
4. Jeżeli na koniec roku budżetowego N wnioski Państw Członkowskich o zwrot przekraczają lub mogą przekroczyć kwotę netto ustaloną zgodnie z art. 12 ust. 3, Komisja:
a) bierze pod uwagę te wnioski, proporcjonalnie do wniosków złożonych przez Państwa Członkowskie i w granicach dostępnego budżetu i wstępnie ustala wysokość płatności na dany miesiąc;
b) ocenia, najpóźniej 28 lutego następnego roku, sytuację wszystkich Państw Członkowskich związaną z finansowaniem wspólnotowym w roku poprzednim;
c) ustala, zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 41 ust. 3 całkowitą wysokość finansowania wspólnotowego dla poszczególnych Państw Członkowskich, na podstawie jednolitego wskaźnika finansowania wspólnotowego w ramach budżetu, który był dostępny na płatności miesięczne;
d) dokonuje, najpóźniej podczas płatności miesięcznych na marzec roku N + 1 ewentualnych koniecznych wyrównań pomiędzy Państwami Członkowskimi.
Artykuł 20
System ostrzegania
W celu zapewnienia przestrzegania górnej granicy budżetu Komisja opracowuje system ostrzegania i comiesięcznego nadzoru wydatków z ERFG.
Przed rozpoczęciem każdego roku budżetowego Komisja ustala w tym celu zarys wydatków miesięcznych na podstawie, o ile to możliwe, wydatków miesięcznych w trakcie trzech ostatnich lat.
Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie raport miesięczny, w którym analizuje rzeczywiste wydatki w porównaniu z zarysem, oraz który zawiera ocenę prognozowanego wykonania bieżącego roku budżetowego.

Artykuł 21
Referencyjny kurs wymiany
1. Komisja, przyjmując wstępny projekt budżetu lub poprawkę do wstępnego projektu budżetu związaną z wydatkami rolnymi, w celu ustalenia prognozy budżetu ERFG stosuje średni kurs wymiany pomiędzy euro a dolarem amerykańskim z ostatniego trymestru, zakończonego co najmniej dwadzieścia dni przed przyjęciem przez Komisję dokumentu budżetowego.
2. Komisja, przyjmując wstępny projekt poprawki uzupełnienia budżetu lub poprawkę do niego, o ile te dokumenty dotyczą środków związanych z działaniami, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. a) i b), stosuje:

a) po pierwsze, średni kurs wymiany pomiędzy euro a dolarem amerykańskim stwierdzony na rynku od pierwszego sierpnia poprzedniego roku budżetowego do końca ostatniego trymestru, zakończonego co najmniej dwadzieścia dni przed przyjęciem przez Komisję dokumentu budżetowego, a najpóźniej 31 lipca bieżącego roku budżetowego;
b) po drugie, w prognozie na pozostałą część roku budżetowego powyższy średni kurs wymiany stwierdzony rzeczywiście w czasie ostatniego trymestru, zakończonego co najmniej dwadzieścia dni przed przyjęciem przez Komisję dokumentu budżetowego.


© 2000-2022 GRY-OnLine S.A.