GRY-Online.pl --> Archiwum Forum

Zadanko :)

05.06.2005
21:19
[1]

BenGay [ Legionista ]

Zadanko :)

Mój kuzyn dostał takie zadanie:
Napisz sukcesje ekologiczną pierwotną na przykładzie przeksztłcenia skały magmowej w łąke.

Mogli byście mi jakoś pomuc, bo ja nie mam pojęcia o co chodzi

05.06.2005
21:34
smile
[2]

DiabloManiak [ Karczemny Dymek ]

Sukcesja biocenoz - ciąg sukcesyjny to następujące po sobie etapy rozwijających się biocenoz. Proces przebiega etapami od stadium początkowego pionierskiego, inicjalnego poprzez stadia pośrednie, do końcowego zwanego klimaksem. Przykładem może być zmiana biocenoz w miarę starzenia się jeziora. Pierwsza faza to zarastanie, po którym następuje przekształcanie się jeziora w młakę, różne rodzaje torfowisk itd.

SUKCESJA EKOLOGICZNA

SUKCESJA - to uporządkowany, stopniowy proces kierunkowych zmian biocenozy, prowadzących do przeobrażenia się prostych ekosystemów w bardziej złożone.

KLIMAKS - stadium ukształtowania się ekosystemu stabilnego, w którym panuje stan względnej równowagi biologicznej w biocenozie.

RODZAJE SUKCESJI:

- pierwotna - dotyczy terenów dotąd nie zmienionych przez działalność org. żywych. Jest bardzo powolna i potrzeba około 1000 lat na powstanie pierwszej biocenozy.

- wtórna - jest o wiele szybsza od sukcesji pierwotnej (50-200 lat), zachodzi na obszarach wcześniej zajętych przez inną biocenozę.

ETAPY SUKCESJI:

- pionierskie - jest to wkraczanie roślin pionierskich na nie zasiedlony teren

- migracyjne - liczne gatunki roślin i zwierząt wypełniają stopniowo zajmowaną przestrzeń

- zasiedlające - pomyślne rozmieszczenie i rozprzestrzenianie roślin zapełniających wszystkie wolne przestrzenie

- konkurencyjne - dotyczy zdobywania nisz ekologicznych przez organizmy ekspansywne, komplikują się łańcuchy i sieci troficzne

- stabilizacji - zbiorowisko osiąga względną równowagę, tworzy stadium klimaksu.

ZNACZENIE SUKCESJI:

- przekształcania obszarów abiotycznych w środowiska życia zasiedlane przez org. pionierskie

- tworzenia gleby na obszarach dotychczas jej pozbawionych

- udostępniania nowych obszarów dla org. i niszy ekologicznej

- przekształcania krajobrazu

- zmiany biocenoz

- zmiany składu gatunkowego biocenozy, rozwoju jednych gatunków kosztem zanikania innych

- jakościowej i ilościowej zmiany biomas

- zagospodarowywania nieużytków rolnych

- rekultywacji terenów poprzemysłowych

05.06.2005
21:34
smile
[3]

DiabloManiak [ Karczemny Dymek ]

2 min z google reszte dopisz sam :)

05.06.2005
21:53
[4]

BenGay [ Legionista ]

no ale jakie naprzykład rośliny lub zwierzęta się pojawiają ?

© 2000-2022 GRY-OnLine S.A.