GRY-Online.pl --> Archiwum Forum

Kłopot z tłumaczeniem. Proszę o pomoc. PILNE!

26.09.2004
13:25
smile
[1]

N_U_N [ Kierownik Oredownik ]

Kłopot z tłumaczeniem. Proszę o pomoc. PILNE!

witam.
Mam nielada problem z tlumaczeniem. Potrzebuje streszczenie mojej pracy dyplomowej po angilesku moze ktos mi pooze. z gory dziekuje.
Obecnie wiele przedsiębiorstw transportowych stara się obniżyć koszty i jedno-cześnie podwyższyć wskaźnik wykorzystania taboru. Jednym ze sposobów może być optymalizacja przydziału pojazdów. Pomocne okazują się różne metody opty-malizacyjne, których zastosowanie ciągle się zwiększa wraz z rozwojem technik komputerowych. Właśnie tej tematyce poświęcona została niniejsza praca. Przed-stawione i przeanalizowane w niej zostały metody wykorzystywane do rozwiązywanie owego problemu. Na ich podstawie został stworzony algorytm problemu dla przedsiębiorstwa zajmującego się transportem paliwa. W oparciu o ten algorytm powstało narzędzie optymalizacyjne specjalnie dla potrzeb ORLEN PetroZachód Sp. z o. o., które do tej pory radziło sobie z problemem przydziału pojazdów wykorzystując jedynie doświadczenie własnych pracowników. Aplikacja ta powstała w środowisku Borland C++ Builder, a optymalne rozwiązanie zostało znalezione przy wykorzystaniu specjalnie skonstruowanego algorytmu. Wykorzy-stując owe narzędzie zostały przeprowadzone eksperymenty obliczeniowe, które wykazały, jak podjęta przez decydenta decyzja może wpłynąć na finanse przedsię-biorstwa, dając tym samym odpowiedź na zasadność wykorzystania narzędzi optymalizacyjnych w przedsiębiorstwach transportowych.
Praca obejmuje swym zakresem:
- analizę metod wykorzystywanych do rozwiązywania problemów związanych z przydziałem ,
- analizę przedsiębiorstwa ORLEN PetroZachód Sp. z o. o.,
- skonstruowanie algorytmu w oparciu o jedną z metod rozwiązywania proble-mu przydziału,
- skonstruowanie programu optymalizacyjnego na bazie algorytmu,
- optymalizację przydziału pojazdów do zadań transportowych w skonstruowa-nym programie optymalizacyjnym,
- podsumowanie i wnioski.

26.09.2004
23:04
smile
[2]

N_U_N [ Kierownik Oredownik ]

At present many transportation enterprises try to lower costs and to raise the co-efficient of utilization of camp simultaneously. The optimization of allotment of vehicles can be one of the ways. Different methods of optimization, which use is still on the increase together with development technician computer, turn out help-ful. This A.M. thesis is sacrificed on this very subject. Methods use to solving that problem were introduced and analysed in this A.M. thesis. The algorithm of prob-lem was created on their basis for enterprise which occupies transportation of fuel. Tool optimizing came into being in support about this algorithm especially for needs of ORLEN PetroZachód, which has got along with problem of allotment of vehicles using workers' experience only. This application came into being in envi-ronment Borland C ++ Builder, and optimum solution was found near use especially constructed algorithm. Using those tool computational experiments were conducted, which show, as undertaken by decision-maker decision can influence on finances of enterprise, giving the same answer on legitimacy the utilization of tools optimizing in transportation enterprises.
This A.M. thesis hugs with one's range:
- the analysis of methods which are used to solving the problems connected with allotment,
- the analysis of enterprise the ORLEN PetroZachód,
- constructing the algorithm in support about one of methods of solving the problem of allotment,
- the constructing the programme optimizing on base of algorithm,
- the optimization of allotment of vehicles to transportation tasks in constructed programme the optimizing,
- recapitulation and conclusions.

skrobnalem sam moze ktos sprawdzic z gory dziekuje

© 2000-2021 GRY-OnLine S.A.