GRY-Online.pl --> Archiwum Forum

Wielkie pytanie - ważna odpowiedź !!!! PLEASE

27.08.2004
02:08
smile
[1]

rethar [ Pretorianin ]

Wielkie pytanie - ważna odpowiedź !!!! PLEASE

Słuchajcie!
Podobno człowiek uczy się na błędach. Niestety przysłowie to nie obowiązuje na uczelni wyższej (Uniwerek Gdański) - chyba... Sprawa jest taka, że mam we wrześniu poprawkę z jęz.rosyjskiego i na razie zakładam, że zdam... A jeżeli mi się nie uda?!? Zatem proszę doświadczonych wyjadaczy studenckiego jadła o odpowiedź - czy przy ewentualnym niepowodzeniu we wrześniu mam szansę na jakiś warunek lub cokolwiek?
Dzięki z góry...

27.08.2004
02:16
smile
[2]

rethar [ Pretorianin ]

help me

27.08.2004
02:49
[3]

Gangsta_^ [ Latin Lover ]

Wiesz, że tak powiem - to nie jest normalna pora... Może poczekaj do rana?

27.08.2004
02:54
[4]

Obestyjka [ Pretorianin ]

powiem ci jak było u mnie i jak jest na SGH.
u mnie masz czas do połowy listopada. ile razy w ciągu tego czasu uda ci sie podejść do gościa i probować zaliczać tym lepiej. potem warunek.

na SGH - masz 3 podejścia, czyli 2 poprawki. potem warunek.

na twoim miejscu bym zadzwonila do szkoły i (przedstawiając sie mniej lub badrziej wprowadzając w temat) zapytałabym poprostu.

27.08.2004
10:23
smile
[5]

rethar [ Pretorianin ]

Gangsta_^ -------------->ok właśnie spróbuję ;)
Obestyjka -------------->dzięki za info, zadzwonię

W związku z radą Gangsty ponawiam moją prośbę! HELP ME!

27.08.2004
10:38
smile
[6]

The Wanderer [ green eye of the secrets ]

REGULAMIN STUDIÓW UW

I. Postanowienia ogólne
II. Organizacja zajęć
III. Zaliczenie semestru i roku studiów
IV. Prace i egzaminy dyplomowe
V. Indywidualny tok studiów
VI. Indywidualna organizacja studiów
VII. Studiowanie na innym kierunku, wydziale, uczelni
VIII. Urlop od zajęć
IX. Skreślenie i ponowne przyjęcia na studia
X. Nagrody, wyróżnienia i odpowiedzialność dyscyplinarna
XI. Wolni słuchacze
XII. Przepisy przejściowe i końcowe


Na podstawie upoważnienia ustawowego Senat Uniwersytetu Gdańskiego uchwala Regulamin studiów, który określa prawa i obowiązki Studenta związane z tokiem studiów na Uniwersytecie Gdańskim. REGULAMIN STUDIÓW

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin ma zastosowanie do wszystkich typów i kierunków studiów prowadzonych w Uniwersytecie Gdańskim poza studiami doktoranckimi i podyplomowymi.
W rozumieniu Regulaminu pojęcie "Wydział" oznacza wydział lub jednostkę międzywydziałową i pozawydziałową prowadzącą kierunek studiów.
Jeżeli kierunek studiów nie jest prowadzony przez Wydział, to kompetencje Dziekana, o których mowa w Regulaminie przejmuje dyrektor jednostki międzywydziałowej lub pozawydziałowej prowadzącej kształcenie, zaś rolę Rady Wydziału przejmuje stosowna Rada.
Dla studiów międzywydziałowych oraz międzyuczelnianych Senat Uniwersytetu Gdańskiego określa jednostkę organizacyjną prowadzącą kierunek studiów.
§ 2

Warunki i tryb rekrutacji na studia uchwala Senat na wniosek Rady Wydziału.
Przyjęcie w poczet Studentów następuje z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania o treści określonej w Statucie UG.
Student otrzymuje legitymację studencką oraz indeks, w którym dokumentowany jest przebieg studiów.
Student zobowiązany jest postępować zgodnie z treścią ślubowania, regulaminem studiów i innymi przepisami obowiązującymi na uczelni oraz wykonywać zarządzenia władz i organów uczelni.
Student ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Dziekana o zmianie nazwiska, stanu cywilnego i adresu. Student powinien powiadomić Dziekana o istotnej zmianie warunków materialnych, jeżeli mogą one mieć wpływ na przyznanie albo wysokość pomocy materialnej.
Student ma prawo do zdobywania wiedzy, rozwijania własnych zainteresowań naukowych oraz przygotowania się do wykonywania określonych zawodów w szacunku dla prawdy, sumiennej pracy i atmosferze wzajemnej życzliwości.
Student ma prawo do konsultacji u nauczyciela akademickiego.
Dziekan jest upoważniony do takiego stosowania Regulaminu Studiów, aby bez naruszania jego zasad umożliwić osobie niepełnosprawnej wypełnianie obowiązków studenckich stosownie do zachowanych sprawności psychofizycznych.
§ 3

Plan studiów i programy nauczania uchwala Rada Wydziału, po zasięgnięciu opinii wydziałowego organu uchwałodawczego samorządu studenckiego.
Plan studiów określa w szczególności okresy zaliczeniowe, którymi mogą być semestr studiów lub rok akademicki.
Plany i programy powinny być ustalone przed rozpoczęciem roku akademickiego i podane do wiadomości Studentów oraz podawać formy rozliczania wszystkich przedmiotów.
Jeżeli na danym kierunku studiów istnieje kilka specjalności, to Student dokonuje wyboru tylko jednej z nich w terminie wyznaczonym przez Dziekana. Wybór następnej specjalności jest zależny od decyzji Dziekana. Zasady wyboru specjalności ustala Dziekan (dyrektor instytutu, kierownik katedry, zakładu).
§ 4

Wszystkie realizowane zajęcia wpisywane są do odpowiednich dokumentów, a przy zapisie ocen stosowana jest wyłącznie następująca skala (z wyjątkiem sytuacji opisanej w ust. 2):
bardzo dobry bdb 5
dobry plus db plus 4,5
dobry db 4
dostateczny plus dst plus 3,5
dostateczny dst 3
niedostateczny ndst 2

Za zgodą Rady Wydziału mogą być zaliczane przedmioty bez wpisywania oceny, które nie kończą się egzaminem. W takim przypadku stosuje się zapis: zal - zaliczony, nzal - niezaliczone.
Średnia ocen przedstawiająca wyniki Studenta w okresie studiów jest średnią arytmetyczną ocen pozytywnych i negatywnych uzyskanych z egzaminów we wszystkich terminach.
Rada Wydziału może rozszerzyć zestaw ocen wykorzystywanych przy obliczaniu średniej ocen o wybrane, końcowe oceny z ćwiczeń i przedmiotów nie kończących się egzaminami.
II. Organizacja zajęć

§ 5

Rok akademicki rozpoczyna się 1 paŸdziernika i trwa do 30 września następnego roku kalendarzowego.
Podział roku akademickiego ustala Rektor nie póŸniej niż trzy miesiące przed rozpoczęciem roku akademickiego i podaje do wiadomości Studentów.
Szczegółową organizację roku akademickiego dla wszystkich typów i kierunków studiów na wydziale określa Dziekan, po zasięgnięciu opinii wydziałowego organu uchwałodawczego samorządu studenckiego, przy zachowaniu zasad ustalonych przez Rektora.
Szczegółowy harmonogram zajęć dla studiów prowadzonych przez Wydział ustala Dziekan i podaje do wiadomości Studentów nie póŸniej niż tydzień przed rozpoczęciem semestru. Zmiany w harmonogramie zajęć mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą Dziekana.
Rektor może ogłosić dni lub godziny rektorskie, Dziekan zaś - godziny dziekańskie wolne od zajęć dydaktycznych. Decyzję o ewentualnym odrabianiu godzin dziekańskich podejmuje Dziekan.
§ 6

Student ma obowiązek uczestniczyć w zajęciach, które Rada Wydziału określiła w planie studiów jako obligatoryjne.
Zasady usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach obligatoryjnych określa Dziekan.
Nieobecność na zajęciach usprawiedliwia prowadzący dany przedmiot. W razie wątpliwości lub niedostatecznej dokumentacji o usprawiedliwieniu nieobecności decyduje Dziekan.
Student ma obowiązek uzupełnić wiadomości związane z opuszczonymi zajęciami, a formę sprawdzenia wiadomości określa prowadzący dany przedmiot.
§ 7

Dziekan może powołać opiekunów: specjalności (tutorów), lat studiów oraz grup studentów.
Rektor na wniosek Dziekana powołuje opiekuna i kierownika praktyk.
Zasady odbywania i tryb zaliczania studenckich praktyk zawodowych wynikających z planów studiów określa Rada Wydziału.
Dziekan w porozumieniu z Radą Wydziału ustala zakres i formy pracy opiekunów oraz nadzoruje i ocenia ich działalność.
§ 8

Wykłady w uczelni są otwarte. Inne zajęcia dydaktyczne mogą być prowadzone w formie otwartej po uzyskaniu zgody Dziekana i prowadzącego zajęcia.
Osobami uprawnionymi do prowadzenia wykładów są nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego.
Rada Wydziału może upoważnić nauczyciela akademickiego posiadającego stopień naukowy doktora do prowadzenia wykładu.
W uzasadnionych przypadkach prowadzący wykład (przedmiot) w porozumieniu z Dziekanem i kierownikiem katedry (zakładu) może dokonać zaliczenia zajęć wchodzących w skład przedmiotu, a prowadzonych przez inną osobę.
Dziekan w szczególnie uzasadnionych przypadkach może w trakcie roku akademickiego, upoważnić na czas określony, jednak nie dłuższy niż do końca danego roku akademickiego, innego nauczyciela akademickiego lub wybitnego specjalistę praktyka do prowadzenia wykładów (z zachowaniem zasad z ust. 2 i 3).
§ 9

Prowadzący dany przedmiot może zwolnić Studenta z udziału w części zajęć dydaktycznych z tego przedmiotu.
Zapisy na zajęcia fakultatywne i dowolnie wybierane, dokonywane są najpóźniej na jeden miesiąc przed rozpoczęciem semestru (roku akademickiego). Zapisy odbywają się na podstawie programów przedmiotów opracowanych przez poszczególnych nauczycieli akademickich i podanych do wiadomości Studentów co najmniej na trzy miesiące przed rozpoczęciem semestru (roku akademickiego) z wyjątkiem semestru I.
Terminarz i tryb przyjmowania zapisów określa Dziekan.
III. Zaliczenie semestru i roku studiów

§ 10

Okresem zaliczeniowym, stosownie do uchwały Rady Wydziału, jest semestr lub rok akademicki.
Szczegółowe warunki wpisu na każdy rok akademicki (semestr) oraz zasady uzyskania jego zaliczenia, na podstawie planów i programów nauczania podaje Dziekan przed rozpoczęciem roku akademickiego (semestru).
Student, który spełnił wymogi przewidziane w planie studiów dla danego okresu zaliczeniowego (rok albo semestr studiów), uzyskuje zaliczenie tego okresu odnotowane przez Dziekana w indeksie. Podstawą uczestnictwa w zajęciach następnego roku (semestru) jest wpis na dany rok (semestr).
Terminy uzyskiwania zaliczeń oraz zdawania egzaminów ustala Dziekan po zasięgnięciu opinii prowadzących zajęcia, z uwzględnieniem postanowień § 5.
W ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia wyników Student ma prawo wglądu do swojej pisemnej pracy podlegającej ocenie.
Liczba egzaminów z przedmiotów obowiązkowych nie może przekroczyć ośmiu w roku akademickim, a pięciu w jednej sesji egzaminacyjnej.
Na wniosek wydziałowego organu uchwałodawczego samorządu studenckiego lub z własnej inicjatywy Dziekan może przenieść niektóre egzaminy w ramach roku akademickiego.
§ 11

Do każdego zaliczenia i egzaminu Student jest zobowiązany przedłożyć indeks i kartę egzaminacyjną. Uprawnione osoby wpisują do nich ocenę słownie i liczbowo (w brzmieniu określonym w § 4 ust. 1), datę oraz potwierdzają własnoręcznym podpisem.
W przypadku, gdy przedmiot kończy się zaliczeniem, Student, który otrzymał ocenę niedostateczną albo któremu odmówiono zaliczenia zajęć, ma prawo w ciągu trzech dni roboczych od daty wpisu albo odmowy wpisu odwołać się od decyzji prowadzącego dany przedmiot do kierownika katedry (zakładu, dyrektora studium).
Po uznaniu zasadności odwołania kierownik katedry (zakładu, dyrektor studium) podejmuje decyzję w sprawie zaliczania zajęć. Rozstrzygnięcie powinno nastąpić przed upływem trzech kolejnych dni od złożenia wniosku.
W przypadku, gdy przedmiot kończy się egzaminem warunkiem dopuszczenia do egzaminu, jest uprzednie zaliczenie obowiązkowych zajęć z danego przedmiotu, jeżeli plan studiów takie przewiduje.
Studentowi przysługuje możliwość zdawania jednego egzaminu poprawkowego z każdego przedmiotu, z którego w terminie podstawowym uzyskał ocenę niedostateczną lub utracił taki termin.
Utratę terminu powoduje niespełnienie przez Studenta warunków dopuszczających go do egzaminu lub nieusprawiedliwione nieprzystąpienie do egzaminu w ustalonym terminie.
Student, który nie przystąpił do egzaminu w ustalonym terminie, zobowiązany jest przedstawić egzaminatorowi usprawiedliwienie nieobecności najpóŸniej w terminie trzech dni roboczych od ustąpienia okoliczności, która ją spowodowała. Jeżeli egzaminator uzna je za wystarczające, wyznacza kolejny termin egzaminu.
Od decyzji egzaminatora nie uznającej usprawiedliwienia nieobecności na egzaminie za wystarczające, Studentowi przysługuje odwołanie do Dziekana.
Student, który nie przedstawił egzaminatorowi usprawiedliwienia nieobecności lub którego usprawiedliwienie uznane zostało za niewystarczające, utracił prawo do zdawania egzaminu w terminie podstawowym lub poprawkowym.
Za zgodą egzaminatora Student, który spełnia warunki umożliwiające przystąpienie do egzaminu, może do niego przystąpić w innym terminie (traktowanym jako pierwszy) - także przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej, jednak nie póŸniej niż przed jej zakończeniem.
§ 12

Brak wpisu w indeksie lub karcie egzaminacyjnej jest traktowane jako nierozliczenie danych zajęć, chyba że brak wpisu nastąpił z przyczyn niezależnych od Studenta.
Student ma obowiązek po każdym roku studiów (najpóŸniej do 30 września) rozliczyć się z Biblioteką Główną UG, co potwierdza się pieczęcią w indeksie.
Zaliczenie bądŸ niezaliczenie roku akademickiego powinno nastąpić najpóŸniej do dnia 30 września bez względu na liczbę wykorzystanych terminów egzaminacyjnych, z wyłączeniem praktyk zawodowych.
Dziekan, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może dopuścić Studenta do egzaminu po zakończeniu sesji egzaminacyjnej, ale nie póŸniej niż w ciągu jednego miesiąca od daty jej zakończenia. Składanie egzaminu w tym trybie nie zwalnia Studenta od uczestnictwa w zajęciach następnego semestru.
Student, który bez uzasadnionego powodu nie złożył karty egzaminacyjnej oraz indeksu w określonym przez Dziekana terminie, zostaje skreślony z listy studentów.
§ 13

Dziekan z własnej inicjatywy lub na uzasadniony wniosek Studenta, złożony po niezdanym egzaminie, może zarządzić dla niego egzamin komisyjny. Student, który zgłasza zastrzeżenia do oceny uzyskanej z egzaminu, może wystąpić z wnioskiem w tej sprawie w nieprzekraczalnym terminie 3 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników egzaminu.
Egzamin komisyjny powinien odbyć się w ciągu 7 dni od daty uzyskania zgody na jego przeprowadzenie.
Dziekan ustala skład osobowy komisji egzaminacyjnej i wyznacza termin egzaminu.
W skład komisji przeprowadzającej egzamin wchodzą: przewodniczący, dotychczasowy egzaminator oraz drugi specjalista z tej samej lub pokrewnej dyscypliny ze stopniem naukowym co najmniej doktora. Przewodniczącym komisji egzaminacyjnej jest Dziekan (Prodziekan) lub upoważniona przez niego osoba posiadająca tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego. Komisji nie może przewodniczyć osoba, która przeprowadzała kwestionowany egzamin.
Na wniosek Dziekana lub Studenta w egzaminie komisyjnym mogą też uczestniczyć jako obserwatorzy z głosem doradczym opiekun roku i przedstawiciel samorządu studentów.
Ocena z egzaminu komisyjnego zastępuje ocenę kwestionowaną i decyduje o ukończeniu lub nieukończeniu przedmiotu w danej sesji egzaminacyjnej.
W razie niezdania egzaminu komisyjnego stosuje się zasady określone w § 14, z wykluczeniem możliwości wpisu warunkowego.
§ 14

W stosunku do Studenta, który nie zaliczył roku (semestru) studiów, Dziekan wydaje decyzję o:
a) wpisie warunkowym na następny rok (semestr) według zasad określonych w § 15,
b) zezwoleniu na powtarzanie roku (semestru), według zasad określonych w § 16,
c) skreśleniu z listy studentów.
Decyzje z punktów a) i b) Dziekan podejmuje na wniosek Studenta.
Termin składania wniosków oraz tryb ich rozpatrywania określa Dziekan.
Nie jest dopuszczalne powtarzanie pierwszego okresu zaliczeniowego studiów.
§ 15

Wpis warunkowy polega na zezwoleniu na podjęcie studiów na wyższym roku (semestrze), pomimo niezaliczenia poprzedniego roku (semestru) z powodu nieuzyskania zaliczenia konwersatorium lub niezdania egzaminu, przy jednoczesnym zobowiązaniu Studenta do spełnienia określonych przez Dziekana warunków zaliczenia zaległego przedmiotu.
Wpis warunkowy dotyczy Studentów od II roku studiów. Rada Wydziału może podjąć uchwałę o stosowaniu wpisu warunkowego dla Studentów I roku określając jego zasady z uwzględnieniem ust. 3 - 5.
Wpis warunkowy nie może obejmować w skali roku akademickiego więcej niż trzech egzaminów, a w semestrze nie więcej niż dwóch egzaminów.
Wpis warunkowy nie może być udzielony Studentowi powtarzającemu rok.
Terminy zaliczania warunkowego określa Dziekan.
Wpis warunkowy jest odpłatny na zasadach określonych przez Senat. Ustalenie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne, w tym i wpisy warunkowe, dokonuje Rektor na trzy miesiące przed rozpoczęciem roku akademickiego.
W przypadku niewypełnienia przez Studenta zobowiązań wynikających z wpisu warunkowego stosuje się zasady § 14 ust. 1 z wyłączeniem postanowień określonych w literze a).
§ 16

Student może uzyskać tylko raz zezwolenie Dziekana na powtarzanie tego samego roku (semestru), chyba że przyczyną powtórnego niezaliczenia roku (semestru) była długotrwała choroba lub inny wypadek losowy.
Studenta, który powtarza rok albo semestr studiów po raz pierwszy, nie obowiązuje uczestnictwo w zajęciach i uzyskanie zaliczeń przedmiotów, z których otrzymał uprzednio ocenę pozytywną na egzaminie albo na zaliczeniu kończącym przedmiot.
W innych przypadkach, nie póŸniej niż w ciągu jednego miesiąca od rozpoczęcia danego semestru, prowadzący dany przedmiot może zwolnić Studenta z obowiązku uczestnictwa w zajęciach lub ponownego uzyskania zaliczenia zajęć wchodzących w skład danego przedmiotu, a z którego Student otrzymał w poprzednich latach (semestrach) ocenę pozytywną. Przepisania oceny dokonuje prowadzący dane zajęcia.
Przepisanie zaliczenia przedmiotu musi obejmować wszystkie oceny uzyskane w trakcie jego zaliczania.
Ocen, które zostały przepisane nie wlicza się po raz drugi do średniej ocen obliczanej według § 4 ust. 2 i 3.
Jeżeli zmiany w programach nauczania i planach studiów uniemożliwiają uzyskanie zaliczeń z określonych przedmiotów Dziekan wskazuje przedmiot lub przedmioty, których zaliczenie umożliwi wpisanie na semestr (rok) następny.
Powtarzanie roku (semestru) jest odpłatne na zasadach określonych przez Senat. Ustalenie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne, w tym i powtarzane przedmioty, dokonuje Rektor na trzy miesiące przed rozpoczęciem roku akademickiego.
Zezwolenie na powtarzanie roku (semestru) z powodu niezadowalających wyników w nauce zostaje cofnięte, jeżeli Student nie wniósł opłaty w terminie. W takim przypadku Dziekan podejmuje decyzję o skreśleniu z listy studentów.
§ 17

Student może studiować przedmiot na semestrze (roku) następnym (awans) za zgodą Dziekana, podjętą w porozumieniu z prowadzącym dany przedmiot.
Dziekan na wniosek Studenta może udzielić zgody na studiowanie awansem nie więcej niż dwóch przedmiotów obligatoryjnych w semestrze, chyba że Rada Wydziału postanowi inaczej. Ograniczenie to nie dotyczy przedmiotów fakultatywnych i dowolnie wybieranych.
Przedmioty studiowane awansem wchodzą do obowiązku zaliczeniowego w semestrze (roku), w którym są realizowane.
Niezaliczenie ćwiczeń z przedmiotu studiowanego awansem powoduje, że po zaliczeniu zasadniczego semestru (roku) studiów, Student powtarza przedmiot na zasadach określonych w § 16.
Niezdanie egzaminu z przedmiotu studiowanego awansem powoduje, że po zaliczeniu zasadniczego semestru (roku) studiów, przedmiot ten objęty jest wpisem warunkowym na wyższym semestrze (roku) studiów, na zasadach określonych w § 15.
IV. Prace i egzaminy dyplomowe

§ 18

Na kierunkach, których plan i program studiów to przewidują, Studenci przygotowują prace dyplomowe (magisterskie lub licencjackie) i po ich złożeniu zdają egzaminy dyplomowe (magisterskie lub licencjackie). Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy traktowane są jako część planu ostatniego roku (semestru) realizowanych studiów.
Jeżeli egzamin dyplomowy odbywa się po ostatnim dniu zwykłej sesji egzaminacyjnej kończącej studia w ramach kierunku studiów, to do dnia egzaminu dyplomowego Student zachowuje uprawnienia studenckie z wyjątkiem prawa do korzystania z pomocy materialnej, określonego odrębnymi przepisami.
Student przygotowuje pracę magisterską pod kierunkiem nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, natomiast pracę licencjacką Student przygotowuje pod kierunkiem osoby posiadającej co najmniej stopień naukowy doktora, (a w przypadku Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych także osoby będącej na stanowisku starszego wykładowcy). Kierujących pracami dyplomowymi zatwierdza Dziekan.
Rada Wydziału może upoważnić osobę posiadającą stopień naukowy doktora do kierowania pracą magisterską.
Dziekan na wniosek Studenta lub z własnej inicjatywy może dokonać zmiany kierującego jego pracą dyplomową.
Za zgodą Dziekana Student może wykonywać pracę dyplomową także pod kierunkiem profesora, doktora habilitowanego lub doktora z innego Wydziału albo spoza uczelni z uwzględnieniem ust. 4.
Przy ustalaniu tematu pracy dyplomowej bierze się pod uwagę zainteresowania naukowe Studenta oraz plan naukowy katedry (zakładu).
W pracy dyplomowej Student powinien wykazać umiejętność stosowania metod swojej specjalności, znajomość Ÿródeł i literatury przedmiotu w zakresie opracowywanego tematu, umiejętność właściwego skomponowania rozprawy, logicznej argumentacji i prawidłowego wyciągania wniosków oraz ścisłego formułowania sądów.
Temat pracy dyplomowej powinien być ustalony co najmniej na dwa semestry przed wynikającym z planu zakończeniem studiów.
W uzasadnionych przypadkach można dokonać zmiany tematu pracy dyplomowej.
Za pracę dyplomową może być uznana praca powstała w ramach studenckiego ruchu naukowego.
Za zgodą Dziekana praca dyplomowa może być rezultatem pracy zespołu Studentów, jeżeli indywidualny wkład Studenta w przygotowaniu danej pracy jest możliwy do ustalenia.
W razie długotrwałej nieobecności kierującego pracą dyplomową, która mogłaby mieć wpływ na opóŸnienie terminu złożenia pracy przez Studenta, Dziekan w porozumieniu ze Studentem wyznacza osobę, która przejmuje obowiązki związane z kierowaniem daną pracą.
§ 19

Student zobowiązany jest złożyć pracę dyplomową najpóźniej w ostatnim dniu zwykłej sesji egzaminacyjnej kończącej studia w ramach kierunku.
Dziekan na wniosek kierującego pracą lub na wniosek Studenta może przesunąć termin złożenia pracy dyplomowej w razie:
a) długotrwałej choroby Studenta, potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim,
b) niemożliwości wykonania pracy dyplomowej w obowiązującym terminie z uzasadnionych przyczyn niezależnych od Studenta,
c) w razie wystąpienia innych szczególnie uzasadnionych okoliczności, jednak nie więcej niż o trzy miesiące.
W przypadku niezłożenia pracy dyplomowej w terminach określonych w ust. 1 i 2 Dziekan podejmuje decyzję o:
a) zezwoleniu na powtarzanie ostatniego roku (semestru) studiów, według zasad określonych w § 16, z obowiązkiem powtórnego uczestniczenia i zaliczenia seminarium dyplomowego,
b) skreśleniu z listy studentów.
§ 20

Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez Dziekana, w skład której wchodzą: przewodniczący oraz kierujący pracą dyplomową i recenzent, jako członkowie.
Przynajmniej jeden z członków komisji egzaminu dyplomowego musi posiadać tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego.
Egzamin powinien odbyć się w terminie nie przekraczającym trzech miesięcy od dnia złożenia pracy dyplomowej.
§ 21

Kierujący pracą dyplomową oraz recenzent dokonują oceny pracy według obowiązującej skali. W przypadku rozbieżności ocen ostateczną ocenę pracy dyplomowej ustala komisja, zasięgając w razie potrzeby opinii dodatkowego recenzenta.
Warunkiem dopuszczenia Studenta do egzaminu dyplomowego jest:
a) wypełnienie wszystkich obowiązków przewidzianych planem i programem studiów,
b) uzyskanie pozytywnej oceny pracy dyplomowej,
c) złożenie wszystkich wymaganych dokumentów.
§ 22

Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym.
Na egzaminie dyplomowym Student powinien wykazać się wiedzą:
a) z zakresu tematyki pracy dyplomowej,
b) z przedmiotów związanych z tematem pracy.
Po zakończeniu egzaminu dyplomowego komisja ustala ocenę egzaminu dyplomowego według obowiązującej skali.
W przypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny niedostatecznej lub nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu, Dziekan wyznacza drugi, ostateczny termin egzaminu.
Powtórny egzamin dyplomowy może odbyć się nie wcześniej niż przed upływem jednego miesiąca i nie póŸniej niż trzy miesiące od daty pierwszego egzaminu.
W przypadku niezdania egzaminu dyplomowego w drugim terminie lub powtórnego nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu dyplomowego Dziekan podejmuje decyzję o skreśleniu z listy studentów.
§ 23

Ukończenie studiów następuje po złożeniu egzaminu dyplomowego z wynikiem co najmniej dostatecznym. Absolwent uzyskuje właściwy dla kierunku i specjalności tytuł zawodowy, otrzymuje dyplom ukończenia studiów i ma prawo do zachowania indeksu.
Podstawą obliczenia końcowego wyniku studiów są:
a) średnia ocen przewidzianych planem studiów, uzyskanych w ramach zaliczonych semestrów i określona w § 4 ust. 3 i 4,
b) ocena pracy dyplomowej,
c) ocena z egzaminu dyplomowego lub średnia arytmetyczna ocen w przypadku zdawania egzaminu dyplomowego w dwóch terminach. Końcowy wynik stanowi suma: 1/2 oceny wymienionej w pkt (a) oraz po 1/4 ocen wymienionych w pkt. (b) i (c). Wynik ustalany jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Na kierunkach, na których plan i program studiów nie przewidują przygotowania pracy dyplomowej, podstawą obliczania końcowego wyników studiów są:
a) średnia ocen przewidzianych planem studiów, uzyskanych w ramach zaliczonych semestrów i określona w § 4 ust. 3 i 4 oraz
b) ocena z egzaminu dyplomowego lub średnia arytmetyczna ocen w przypadku zdawania egzaminu dyplomowego w dwóch terminach. Końcowy wynik stanowi suma: 3/4 oceny wymienionej w pkt. (a) oraz 1/4 oceny wymienionej w pkt. (b). Wynik ustalany jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Z przebiegu egzaminu dyplomowego sporządza się protokół obejmujący w szczególności: treść zadawanych pytań, oceny udzielonych odpowiedzi, ocenę końcową egzaminu dyplomowego, ocenę pracy a także końcowy wynik studiów.
Na dyplomie ukończenia studiów wpisuje się końcowy wynik studiów według podanej niżej tabeli:
uzyskana średnia wynik na dyplomie
4,50 - 5,00 bardzo dobry
4,21 - 4,49 dobry plus
3,71 - 4,20 dobry
3,21 - 3,70 dostateczny plus
do 3,20 dostateczny

V. Indywidualny tok studiów

§ 24

Indywidualny tok studiów polega na rozszerzeniu zakresu wiedzy w ramach studiowanego kierunku lub specjalności albo na zmianę profilu kształcenia, łączeniu dwóch lub więcej specjalności w obrębie jednego lub więcej kierunków, a także na udziale Studenta w pracach badawczych.
Student może wystąpić do Dziekana z wnioskiem o wyrażenie zgody na dalsze studiowanie w toku indywidualnym pod kierunkiem wybranego przez siebie opiekuna naukowego.
Studiowanie według indywidualnego toku studiów może nastąpić po zaliczeniu, ze szczególnie dobrymi wynikami dwóch pierwszych lat studiów, a w wyjątkowym przypadku już pierwszego roku. Ten tryb studiowania może prowadzić do skrócenia okresu studiów.
Opiekunem naukowym powinien być profesor lub doktor habilitowany. Rada Wydziału może upoważnić nauczyciela akademickiego posiadającego stopień naukowy doktora do pełnienia funkcji opiekuna naukowego. Opiekun naukowy musi wyrazić pisemną zgodę na pełnienie tej roli.
Do wniosku o zezwolenie na indywidualny tok studiów należy dołączyć pisemną zgodę wybranego opiekuna naukowego oraz indywidualny program studiów zaakceptowany przez opiekuna. W szczególności program ten może obejmować także wykaz przedmiotów, o których zwolnienie od zaliczeń Student wnosi. W takim przypadku wykaz powinien również zawierać listę przedmiotów, które Student proponuje zaliczyć w zamian za przedmioty, z których Student zamierza uzyskać zaliczenie na innych wydziałach lub w innej uczelni wraz ze zgodą na zaliczenie wskazanych przedmiotów.
Opiekun naukowy do dnia 30 września każdego roku przedstawia informację i ocenę postępów Studenta studiującego według indywidualnego toku studiów. W przypadku, gdy Student nie osiąga zadowalających wyników w nauce, Dziekan w porozumieniu z opiekunem naukowym cofa zezwolenie na indywidualny tok studiów.
VI. Indywidualna organizacja studiów

§ 25

Studia mogą odbywać się według indywidualnych planów oraz programów ustalonych przez Studenta z opiekunem naukowym (tutorem) i zatwierdzonym przez Dziekana.
Za zgodą Dziekana Student może uczestniczyć w zajęciach wyższych lat studiów.
W przypadkach uzasadnionych szczególną sytuacją życiową Studenta Dziekan może zgodzić się w porozumieniu z prowadzącymi zajęcia na eksternistyczne zaliczanie zajęć.
Po wcześniejszym zrealizowaniu programu semestru (roku) Dziekan na wniosek Studenta może podjąć decyzję o przeniesieniu Studenta na wyższy semestr (rok) studiów.
§ 26

Dziekan może wyrazić zgodę na indywidualną organizację studiów w odniesieniu do Studentów:
a) samodzielnie wychowujących dzieci,
b) niepełnosprawnych,
c) studiujących na dwóch lub więcej kierunkach studiów,
d) studiujących wybrane przedmioty na innych kierunkach studiów lub specjalnościach,
e) uczestniczących w pracach badawczych,
f) odbywających część studiów w uczelniach zagranicznych,
g) w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach.
W przypadku zastosowania indywidualnej organizacji studiów Dziekan zezwala na uzyskiwanie przez Studenta zaliczeń oraz zdawanie egzaminów w terminach indywidualnie określonych w granicach danego roku akademickiego, a w wyjątkowych przypadkach może wyrazić zgodę na przesunięcie tych terminów na następny rok akademicki lub zwolnić Studenta od obowiązku uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych.
Dziekan ustala zasady i tryb indywidualnej organizacji studiów na okres nie dłuższy niż jeden rok akademicki.
W przypadku naruszenia przez Studenta ustalonych zasad realizacji indywidualnej organizacji studiów lub braku postępów w nauce, Dziekan może cofnąć zgodę na ten tryb studiów.
VII. Studiowanie na innym kierunku, wydziale, uczelni

§ 27

Student UG, wypełniający wszystkie obowiązki związane z podstawowym kierunkiem studiów, może, za zgodą właściwych Dziekanów, studiować na innych kierunkach, także w innych uczelniach, jednak nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów.
Student UG może za zgodą właściwych Dziekanów zaliczać zajęcia z innych kierunków i specjalności.
Student innej uczelni może za zgodą właściwych Dziekanów zaliczać zajęcia odbywające się na UG.
§ 28

Student może zmienić kierunek lub specjalność studiów na UG po zaliczeniu co najmniej pierwszego roku, jeżeli różnice programowe umożliwiają jego przyjęcie na co najmniej drugi rok wybieranego kierunku lub specjalności. Zmiana może nastąpić wyłącznie za zgodą właściwych Dziekanów.
Warunki zmiany na danym kierunku trybu studiów dziennych na inny (studia zaoczne, wieczorowe lub eksternistyczne) i odwrotnie określa Rada Wydziału.
§ 29

Student może przenieść się na inną uczelnię wyższą po potwierdzeniu przez Dziekana podstawowego kierunku studiów wypełnienia wszystkich obowiązków wobec UG.
Zgodę na przeniesienie wyraża Dziekan.
§ 30

Przyjęcie na UG Studenta innej uczelni może nastąpić za zgodą Dziekana Wydziału uczelni macierzystej, przy czym przyjęcie może nastąpić w przypadku, gdy stan różnic programowych pozwala na rozpoczęcie studiów na co najmniej drugim roku.
Zasady przyjęcia określa Rada Wydziału.
Zgodę na rozpoczęcie studiów na UG wyraża Dziekan, ustalając rok i semestr studiów wynikający ze stwierdzonych różnic programowych.
Dziekan określa termin uzupełnienia różnic programowych.
VIII. Urlop od zajęć

§ 31

Studentowi może być udzielony urlop w przypadku zaistnienia niżej wymienionych okoliczności uniemożliwiających udział w zajęciach dydaktycznych:
a) długotrwałej choroby,
b) urodzenia dziecka,
c) delegowania Studenta przez Uniwersytet poza uczelnię na staż lub w innym podobnym celu,
d) powtarzania semestru,
e) innych szczególnie ważnych okoliczności.
Student powinien wystąpić z wnioskiem o urlop niezwłocznie po wystąpieniu okoliczności wymienionych w ust. 1.
Urlop jest udzielany na okres jednego semestru lub jednego roku akademickiego.
Urlop semestralny (roczny) powinien rozpoczynać się z początkiem semestru (roku akademickiego) i być poprzedzony zaliczeniem poprzedniego semestru (roku).
Decyzję o udzieleniu urlopu podejmuje Dziekan. Udzielenie urlopu potwierdza się wpisem do indeksu.
Po rozpoczęciu sesji egzaminacyjnej udzielenie Studentowi urlopu na okres miniony jest niedopuszczalne, z wyjątkiem okoliczności opisanych w ust. 1 litera a), b), e).
W okresie jednolitych studiów magisterskich Student może uzyskać urlop roczny najwyżej dwa razy, a w przypadku studiów licencjackich i magisterskich uzupełniających najwyżej jeden raz, z wyjątkiem urlopu zdrowotnego. Łączny czas urlopów udzielonych w okresie trwania jednolitych studiów magisterskich nie może być dłuższy niż 24 miesiące, a w czasie studiów licencjackich i magisterskich uzupełniających 12 miesięcy. Powyższe ograniczenie nie dotyczy urlopu zdrowotnego.
Po powrocie z urlopu, którego powodem była choroba, konieczne jest przedstawienie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego możliwość kontynuowania studiów.
Po powrocie z urlopu, o ile to jest wymagane programem studiów, Student winien złożyć indywidualny plan studiów.
Udzielenie urlopu przedłuża termin planowego ukończenia studiów.
§ 32

W czasie urlopu Student zachowuje wszystkie uprawnienia Studenta, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej.
W trakcie urlopu Student może, za zgodą Dziekana i na warunkach przez niego określonych, brać udział w niektórych zajęciach oraz przystępować do niektórych zaliczeń i egzaminów.
IX. Skreślenie i ponowne przyjęcie na studia

§ 33

Skreślenie z listy studentów, z uwzględnieniem zapisów §19 ust. 3 i §22 ust. 6, następuje w przypadku:
a) pisemnej rezygnacji Studenta ze studiów lub niezaliczenia semestru (roku),
b) ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z uczelni,
c) długotrwałej nieusprawiedliwionej nieobecności Studenta na zajęciach,
d) niezłożenia w terminie ustalonym przez Dziekana indywidualnego planu zajęć, o ile taki plan jest wymagany,
e) braku terminowego wniesienia opłat, do których Student jest zobowiązany odrębnymi przepisami.
Skreślenia z listy studentów dokonuje Dziekan.
Pisemna decyzja o skreśleniu z listy studentów podpisana przez Dziekana powinna zawierać: datę jej podjęcia, podstawę prawną, uzasadnienie oraz pouczenie o prawie odwołania się od tej decyzji do Rektora.
§ 34

Ponowne przyjęcie na studia osoby, która została skreślona z listy studentów na pierwszym semestrze (roku) studiów, może nastąpić na ogólnych zasadach obowiązujących przy rekrutacji na studia.
Osoba skreślona z listy studentów drugiego lub wyższego semestru (roku) może wznowić studia na semestrze (roku) nie wyższym niż ten, na którym nastąpiło skreślenie z listy studentów.
Wznowienie studiów jest zależne od wyrównania różnic programowych spowodowanych zmianą planów i programów studiów.
Jeżeli od daty skreślenia upłynęło więcej niż trzy lata, Dziekan może zarządzić wznowienie studiów na roku (semestrze) niższym niż wynikałoby to z ust. 2, jeżeli uzna, iż od momentu skreślenia nastąpiły zmiany w programach nauczania i planach studiów lub postęp wiedzy w danej dziedzinie zdezaktualizował zasób wiadomości, które wnioskodawca uzyskał poprzednio. W takim przypadku Dziekan określa przedmioty, które uznaje za zaliczone.
Zgodę na wznowienie studiów wyraża Dziekan na wniosek zainteresowanego.
Jeżeli od daty skreślenia z listy studentów upłynęło więcej niż 5 lat, to przyjęcie na studia może nastąpić na ogólnych zasadach rekrutacji na I rok studiów.
Wznowienie studiów może nastąpić nie więcej niż dwa razy.
X. Nagrody, wyróżnienia i odpowiedzialność dyscyplinarna

§ 35

Studentom wyróżniającym się szczególnymi wynikami w nauce i wzorowym wypełnianiem obowiązków mogą być przyznane nagrody i wyróżnienia:

1. Nagrody:

stypendium Ministra Edukacji Narodowej i Sportu,
nagroda i wyróżnienie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego,
nagrody fundowane przez instytucje państwowe, towarzystwa naukowe, organizacje społeczne, fundacje.
2. Wyróżnienia:

medal Uniwersytetu Gdańskiego nadany uchwałą Senatu na wniosek Rady Wydziału,
pochwała Dziekana wpisana do indeksu.
3. Inne nagrody i wyróżnienia przyznane przez Dziekana.

§ 36

Zasady i tryb przyznawania nagród określa odpowiednio: Minister Edukacji Narodowej i Sportu, Rektor oraz instytucje i organizacje w regulaminach obowiązujących dla tych nagród.
Zasady wyróżniania Studentów określają odpowiednio Senat UG, Rektor, Rady Wydziałów oraz Dziekani.
§ 37

Odpowiedzialność dyscyplinarną Studentów regulują odrębne przepisy.

XI. Wolni słuchacze

§ 38

Zasady studiowania na danym kierunku w charakterze wolnego słuchacza oraz zasady przyjmowania wolnych słuchaczy na studia ustala Dziekan.
Decyzję o przyjęciu na kierunek studiów w charakterze wolnego słuchacza oraz decyzję o przyjęciu wolnego słuchacza w poczet Studentów podejmuje Dziekan.
§ 39

Obowiązkiem wolnego słuchacza jest wykorzystanie wszystkich stworzonych możliwości studiowania oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów.
Wolny słuchacz ma prawo do uczestniczenia w zajęciach, uzyskiwania zaliczeń i zdawania egzaminów oraz korzystania z bibliotek i innych pomocy naukowych w zakresie określonym przez jednostkę prowadzącą kierunek studiów. Wolny słuchacz nie ma innych uprawnień przysługujących Studentom.
Wolny słuchacz nie otrzymuje legitymacji studenckiej i indeksu oraz nie składa ślubowania. Potwierdzenie uzyskanych zaliczeń i zdanych egzaminów wpisywane jest do karty egzaminacyjnej.
Po zaliczeniu pierwszego okresu zaliczeniowego (semestru lub roku) wolny słuchacz zostaje Studentem z uwzględnieniem § 2 ust. 2 i 3.
XII. Przepisy przejściowe i końcowe

§ 40

W sprawach dotyczących zasad i trybu odbywania studiów nie objętych przepisami regulaminu decyduje Dziekan.
Student ma prawo odwołać się do Rektora od decyzji Dziekana dotyczącej jego praw lub obowiązków.
§ 41

Traci moc Regulamin Studiów Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 kwietnia 1991 roku.
W sprawach niezakończonych podjęciem decyzji do dnia 1 paŸdziernika 2004 roku zastosowanie mają przepisy dotychczasowego regulaminu.
§ 42

Regulamin studiów wchodzi w życie z dniem 1 paŸdziernika 2004 roku.

27.08.2004
10:38
smile
[7]

rethar [ Pretorianin ]

shit! dzwoniłem... nie ma repetów i poprawek po pierwszym roku...

27.08.2004
10:39
smile
[8]

The Wanderer [ green eye of the secrets ]

UG, a nie UW :)

Az wierzyc sie nie chce, ze tak nieporadne osoby dostaja sie na studia :O

27.08.2004
10:44
[9]

rethar [ Pretorianin ]

Wanderer --------> nie prosiłem o ocenę mojej osoby ale o odpowiedź na pytanie...
Jak to jest, że tak kompetentny ktoś jak ty nie umie czytać ze zrozumieniem i do tego podsyła mi regulamin UW? Czy nie wiesz , że każda uczelnia wyższa ustala swój własny regulamin i prawa?
Dzięki za nic

27.08.2004
10:48
smile
[10]

wysiu [ ]

rethar --> Przeciez Wanderer pisal o sobie:)

27.08.2004
10:52
[11]

wysiu [ ]

BTW
https://www.univ.gda.pl/pl/dz_org/prawo/?id=2

27.08.2004
11:56
smile
[12]

The Wanderer [ green eye of the secrets ]

rethar

REGULAMIN STUDIÓW UW

I. Postanowienia ogólne
II. Organizacja zajęć
III. Zaliczenie semestru i roku studiów
IV. Prace i egzaminy dyplomowe
V. Indywidualny tok studiów
VI. Indywidualna organizacja studiów
VII. Studiowanie na innym kierunku, wydziale, uczelni
VIII. Urlop od zajęć
IX. Skreślenie i ponowne przyjęcia na studia
X. Nagrody, wyróżnienia i odpowiedzialność dyscyplinarna
XI. Wolni słuchacze
XII. Przepisy przejściowe i końcowe


Na podstawie upoważnienia ustawowego Senat Uniwersytetu Gdańskiego uchwala Regulamin studiów, który określa prawa i obowiązki Studenta związane z tokiem studiów na Uniwersytecie Gdańskim. REGULAMIN STUDIÓW


Widze, ze czytac tez nie potrafisz....

To UW poprawilem wn astepnym poscie, ale widac przeczytanie jednej linijki tekstu przekracza Twoje mozliwosci.
Zycze przyjemnego powtarzania pierwszej klasy...ale podstawowki, bo nie powinienes jej nigdy skonczyc.

© 2000-2022 GRY-OnLine S.A.