GRY-Online.pl --> Archiwum Forum

Znalezione w sieci: Czaruś!

27.07.2003
21:34
smile
[1]

The LasT Child [ GoorkA ]

Znalezione w sieci: Czaruś!

Polecam!

uwaga są bluzgi!!!

27.07.2003
21:41
smile
[2]

Coy2K [ Veteran ]

nie wiem nie wiem ale ja mam same time-outy :-)

27.07.2003
22:34
smile
[3]

sergi__ [ Underworld ]

spoko ;)

27.07.2003
23:00
[4]

--> Kozzy <-- [ Centurion ]

=======================================
Przemówienie W GOMUŁKI na wiecu ludności Warszawy - X 1956
=======================================


Towarzysze! Obywatele! Ludu Pracujący Stolicy!

Witam Was w imieniu Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, który na swoim ostatnim plenarnym posiedzeniu oddał ster partii w ręce nowego kierownictwa.

W ciągu ubiegłych lat nagromadziło się w życiu Polski wiele zła, nieprawości i bolesnych rozczarowań. Idee socjalizmu, przeniknięte duchem wolności człowieka i poszanowania praw obywatela, w praktyce uległy głębokim wypaczeniom. Słow a nie znajdowały pokrycia w rzeczywistości. Ciężki trud klasy robotniczej i całego narodu nie dawał oczekiwanych owoców.

VIII Plenum KC naszej partii dokonało historycznego zwrotu. Stworzyło ono nowy okres naszej pracy, nowy okres w dziejach budownictwa socjalistycznego w Polsce, w dziejach narodu.

Kierownictwo partii powiedziało klasie robotniczej i całemu narodowi całą prawdę, prawdę bez osłonek i niedomówień o naszej sytuacji gospodarczej i politycznej, o trudnościach, które trzeba przezwyciężyć, by pójść naprzód i uzyskać t rwałą poprawę życia ludzi pracy w Polsce.

Kierownictwo partii nie chce i nie będzie rzucać narodowi pustych obiecanek. Zwracamy się z całym zaufaniem do swojej klasy, do klasy robotniczej, do inteligencji, do chłopów.

Mówimy im: mamy potężne moce produkcyjne, zbudowane wysiłkiem ludu pracującego w ciągu lat ubiegłych, ale nie są one należycie wykorzystywane. - Mamy duże zasoby gospodarki narodowej, w tysiącach fabryk, w przemyśle i rolnictwie, któ re są jeszcze w niemałym stopniu trwonione przez marnotrawną, złą gospodarkę.

Mamy liczne szeregi klasy robotniczej, ludzi pracowitych, kochających swój zawód, władających techniką, których wydajność pracy jest mimo to wciąż niska, mamy poważne możliwości powiększenia produkcji rolnej, produkcji środków żywnoś ci i surowców dla przemysłu, ale są one jeszcze krępowane przez błędy polityki rolnej w latach ubiegłych.

Robotnicy i pracownicy wszystkich dziedzin gospodarki narodowej! Pomóżcie partii i rządowi w wielkim dziele ulepszenia socjalistycznej ekonomiki Polski Ludowej!

Rozwijajcie gospodarską inicjatywę swych załóg, szukajcie wspólnie z nami najlepszych form udziału klasy robotniczej w zarządzaniu swymi zakładami pracy. Podnoście wydajność pracy, zwalczajcie marnotrawstwo i obniżajcie koszty własne . Wykorzystajcie wszystkie możliwości powiększenia produkcji przemysłowej i rolnej, aby jak najlepiej zaspokajać rosnące potrzeby mas.

Partia mówi klasie robotniczej twardą prawdę.

Podwyżka zarobków, osiągnięta przez miliony ludzi w ostatnich miesiącach, będzie tylko wtedy trwała, gdy zwiększona siła nabywcza ludności będzie miała pokrycie w zwiększonej masie towarów na rynku. Nie stać nas teraz na dalsze zwyżk i płac, gdyż struna została tak naciągnięta, że grozi jej pęknięcie.

Dalsze podwyżki zarobków są możliwe jedynie pod warunkiem zwiększenia masy towarów szerokiego spożycia, jedynie pod warunkiem obniżenia kosztów produkcji. Produkować więcej, lepiej i taniej - oto jedyna droga, wiodąca do dźwignięcia stopy życiowej klasy robotniczej i całego narodu.

Towarzysze! VIII Plenum, powołując nowe kierownictwo partii, wydało zdecydowaną walkę wszystkiemu, co hamowało i dławiło dotąd socjalistyczną demokratyzację życia w kraju.

Partia wymagać będzie od swych działaczy pełnej odpowiedzialności za wypełnianie powierzonych im obowiązków. Ludzie, którzy skompromitowali się nieudolnością czy poważnymi błędami, nie mogą pozostawać na odpowiedzialnych stanowiskach.

Jedynie krocząc konsekwentnie po drodze demokratyzacji i wyrywając z korzeniami wszystkie zło minionego okresu, dojdziemy do zbudowania najlepszego i odpowiadającego potrzebom naszego narodu modelu socjalizmu.

Decydującą rolę na tej drodze musi odegrać przede wszystkim rozszerzenie demokracji robotniczej, zwiększenie bezpośredniego udziału załóg w zarządzaniu przedsiębiorstwami, zwiększenie udziału mas pracujących miast i wsi w rządzeniu państwem ludowym.

I nie pozwolimy nikomu wykorzystać tego dzieła odnowy i wolności ludu dla celów przeciwnych socjalizmowi.

VIII Plenum KC wytyczając nasze własne, z potrzeb polskiej klasy robotniczej i narodu polskiego wynikające drogi do socjalizmu, potwierdziło z całą mocą niewzruszoną więź łączącą Polskę Ludową ze wszystkimi państwami socjalistycznymi , a szczególnie sojusz polsko-radziecki.

Wzajemne stosunki między partiami i państwami obozu socjalizmu, zespolonego wspólnotą celów i interesów, nie powinny dawać powodów do żadnych nieporozumień. Na tym polega jedna z głównych cech socjalizmu. Stosunki te winny się kształ tować na zasadach międzynarodowej solidarności robotniczej, winny być oparte na wzajemnym zaufaniu i całkowitej równości praw, na udzielaniu sobie wzajemnej pomocy, na wzajemnej i przyjacielskiej krytyce, jeśli zaistnieje taka konieczność, na rozumnym i wynikającym z ducha przyjaźni i z ducha socjalizmu rozwiązywaniu wszelkich spraw spornych.

W ramach takich stosunków każdy kraj winien posiadać pełną niezależność i samodzielność, a prawo każdego narodu do suwerennego rządzenia się w niepodległym kraju winno być w pełni i nawzajem szanowane.

Powyższe przemówienie miało miejsce po VIII Plenum KC PZPR (19-21 X 1956), kiedy to dokonano pierwszych prób reformy systemu

27.07.2003
23:00
[5]

--> Kozzy <-- [ Centurion ]

To tak na rozweselenie było :-)

27.07.2003
23:12
[6]

Fett [ Avatar ]

Toć to jest infantylne !

27.07.2003
23:18
smile
[7]

yazz_aka_maish [ Legend ]

Jeśli to jest to o koksie to znam to już przynajmniej 15 miesięcy ale faktycznie jest dobre :DDDDDDDD

27.07.2003
23:23
[8]

The LasT Child [ GoorkA ]

to jest to :D

© 2000-2022 GRY-OnLine S.A.