GRY-Online.pl --> Archiwum Forum

pytanie co do odliczenia podatku....

03.04.2003
19:14
[1]

Vein [ Sannin ]

pytanie co do odliczenia podatku....

hmm, moja matka się pyta ile może odliczyć sobie od podatku przy modernizacji mieszkania, jak byście mogli to prosze o jak najszybszą odpowiedź..

03.04.2003
19:26
[2]

minius [ Generaďż˝ ]

Może ta informacja nie jest tak całkiem na tema, ale podpowiem Ci, że jeśli ktoś z Twoich rodziców wykonuje pracę umysłową, to możesz również od podatku odliczyć części komputerowe(kompa zreszt ą też) oraz literaturę edukacyjną dot. obsługi kompa (książki lub czasopisma - ale nie o grach). Musisz jedynie kupować je na rachunek i NIP rodzica pracującego w biurze.

03.04.2003
19:32
smile
[3]

gacek [ Litzmannstadt ]

Wystarczyło poszukac w wyszukiwarce. Ja to lubie robic więc proszę:))

Ulga remontowa

Rodzaj wydatku

Wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe, przeznaczone na:

remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego zajmowanego na podstawie tytułu prawnego
Rodzaje wydatków wymienione zostały szczegółowo w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 grudnia 1996 r. w sprawie określenia rodzajów wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, o które zmniejsza się podatek dochodowy.
Są to wydatki poniesione na:

zakup materiałów i urządzeń (urządzeń nie należy rozumieć jako narzędzi służących do wykonania robót remontowych lub modernizacyjnych)

zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, opinii, projektu

transport materiałów i urządzeń

wykonawstwo robót

najem sprzętu budowlanego

opłaty administracyjne i inne opłaty wynikające z odrębnych przepisów
w związku z robotami określonymi w załącznikach do tego rozporządzenia

wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej, utworzony na podstawie przepisów spółdzielczych lub ustawy o własności lokali
Rodzaje wydatków wymienione zostały szczegółowo w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 grudnia 1996 r. w sprawie określenia rodzajów wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, o które zmniejsza się podatek dochodowy.
Warunki odliczenia

wydatki ponoszone są w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych

wydatki dotyczą budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych znajdujących się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

wydatki na budynki mieszkalne i lokale mieszkalne nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie, chyba że zwrócone wydatki zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu

zmniejszenie podatku może być dokonane w roku podatkowym, w którym suma wydatków poniesionych przez podatnika od początku każdego okresu trzyletniego wynosi co najmniej 462 zł (0,3% kwoty 154.000 zł). Rok 2002 jest ostatnim w ustalonym okresie trzyletnim obowiązującym od 2000 r.
Sposób odliczenia

odliczenie od podatku

w przypadku małżonków podlegających odrębnemu opodatkowaniu - odliczeń dokonuje się zgodnie z wnioskami zawartymi w zeznaniach rocznych albo od podatku każdego z małżonków, w proporcji wskazanej we wniosku, albo od podatku jednego z małżonków

w przypadku małżonków, którzy korzystali z odliczeń przed zawarciem związku małżeńskiego, ale w okresie obowiązywania ustawy - kwotę odliczenia zmniejsza się o kwotę dokonanych odliczeń przed zawarciem związku małżeńskiego

w przypadku małżonków, którzy korzystali z odliczeń w czasie trwania związku małżeńskiego lub do momentu orzeczenia separacji, a następnie związek małżeński ustał lub orzeczona została separacja - przysługująca każdemu z nich kwota odliczenia podlega zmniejszeniu o kwotę odliczeń dokonanych w czasie trwania związku małżeńskiego lub do momentu orzeczenia separacji, w wysokości po 50% tych odliczeń jeżeli byli opodatkowani łącznie, lub w wysokości odliczenia dokonanego przez każdego z nich jeżeli byli opodatkowani odrębnie

ustalona kwota odliczeń, przekraczająca kwotę podatku, podlega odliczeniu od podatku obliczonego za lata następne, aż do całkowitego jej odliczenia
Wysokość odliczenia

19% kwoty poniesionych wydatków, nie więcej jednak niż:

a) jeżeli wydatki dotyczą budynków mieszkalnych lub wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej - 4.620 zł. Kwota ta ustalona jest jako 3% kwoty 154.000 zł, która stanowi iloczyn 70 m2 powierzchni użytkowej i wskaźnika przeliczeniowego 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ustalonego do celów obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów na oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych za III kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok podatkowy każdego trzyletniego okresu obowiązywania ulgi,

b) jeżeli wydatki dotyczą lokali mieszkalnych - 3.850 zł (tj. 2,5% kwoty 154.000 zł),


w razie zbiegu uprawnień do odliczeń, o których mowa w pkt a) i b) łączna kwota odliczeń nie może przekroczyć kwoty 4.620 zł

jeżeli podatnik dokonując remontu lub modernizacji budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego ponosi wydatki na remont lub modernizację instalacji gazowej, urządzeń eksplozymetrycznych lub urządzeń gazowych i w związku z tymi wydatkami przekroczy limity odliczeń określone pkt a) i b), wysokość odliczeń podwyższa się o 770 zł, (tj. 0,5% kwoty 154.000 zł)

limit odliczeń dotyczy okresów trzyletnich. Aktualny okres to lata 2000 - 2002

wysokość odliczeń dotyczy łącznie obojga małżonków, z wyjątkiem małżonków, w stosunku do których orzeczono separację
Zmniejszenie odliczeń

jeżeli podatnik korzystał z odliczeń w zakresie oszczędzania w kasie mieszkaniowej, a oszczędności zgromadzone w banku prowadzącym kasę mieszkaniową wydatkował zgodnie z celami systematycznego oszczędzania na tym rachunku, kwotę odliczenia pomniejsza się o kwoty odliczeń dokonanych z tego tytułu
Sposób dokumentowania

faktura wystawiona wyłącznie przez podatnika podatku od towarów i usług, nie korzystającego ze zwolnienia od tego podatku lub dowód odprawy celnej

w przypadku wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej - dowód tej wpłaty
Utrata (rezygnacja z) ulgi

Jeżeli podatnik skorzystał z odliczeń, a następnie:

w całości zmienił przeznaczenie lokalu lub budynku mieszkalnego na użytkowy

po roku, w którym dokonano odliczeń, otrzymał zwrot odliczonych wydatków, z wyjątkiem gdy zwrócone kwoty zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu, do dochodu (przychodu) lub podatku należnego za rok, w którym zaistniały te okoliczności dolicza się odpowiednio kwoty poprzednio odliczone z tego tytułu
Zmiany w 2003 r.

W 2003 r. rozpoczyna się kolejny trzyletni okres obowiązywania ulgi remontowej. Limity ulgi obejmujące lata 2003-2005 wynoszą 19% wydatków, jednak nie więcej niż:

5.670 zł jeżeli wydatki dotyczą budynków mieszkalnych lub wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej

4.725 zł jeżeli wydatki dotyczą lokali mieszkalnych
Jeżeli wydatki dotyczą dodatkowo remontu i modernizacji instalacji gazowej, urządzeń gazowych powyższe limity ulegają podwyższeniu o 945 zł.

Z ulgi będzie można korzystać, jeśli kwota wydatków na remont i modernizację przekroczy łącznie 567 zł.

03.04.2003
19:33
[4]

Mastyl [ Legend ]

Ponoć Attyla jest specjalistą od podatków. A mnie tez czeka rozliczenie, moze ktos zna jakis program ułatwiajacy obsługe tych pitów bo nie chce mi sie siedziec calego dnia nad tym?

03.04.2003
19:33
[5]

Vein [ Sannin ]

minius - tak, moja matka wykonuje prace umysłową, jest Sędzią.... hmm ostatnio nie kupowałem zbytnio części.... ale prosze o info na ten temat...

03.04.2003
19:36
[6]

gacek [ Litzmannstadt ]

Prosze tu są prgramy ułatwiające wypełnianie pitów . Sam z nich korzystałem

03.04.2003
19:38
[7]

Vein [ Sannin ]

gacek - dziekuje, ale czy to też jest tak samo jeżeli moji rodzice są rozwiedzeni ?

03.04.2003
19:42
[8]

minius [ Generaďż˝ ]

Jeśli rodzice są rozwiedzeni to rozliczają się na pewno osobno. Jeśli zaś chodzi o odpisy remontowe, to zależy to jedynie czy osoba dokonująca odpisu jest zameldowana na stałe w remontowanym mieszkaniu lub jej właścicielem/współwłaścicielem.

03.04.2003
19:43
[9]

gacek [ Litzmannstadt ]

Hmm . A na kogo jest mieszkanie? Może odliczac chyba ten na kogo jest lokal
Ja jestem jeszcze kawalerem i odliczłem sobie okna i materiały remontowe. W tym mieszkaniu nie jestem zameldowany:)) mam tylko akt notarialny. Ale kto by to sprawdzał. Zresztą moja historia jest zakręcona.:)

03.04.2003
19:47
[10]

minius [ Generaďż˝ ]

gacek ---> Nie do końca masz rację, bo możesz być właścicielem kilku mieszkań, a zameldowany możesz być w jednym. A ulgę masz prawo otrzymać na remontówkę któregokolwiek mieszkania (lub wszystkich razem) pod warunkiem, że suma nie przekroczy górnej granicy ustalonej w przepisie.

© 2000-2022 GRY-OnLine S.A.